MkDir Statement

Tạo một thư mục mới trên một vật chứa dữ liệu.

Cú pháp:

MkDir Text As String

Tham số :

Văn bản: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà ghi rõ tên và đường dẫn của thư mục cần tạo. Bạn cũng có thể sử dụng kiểu ghi URL.

Chưa xác định đường dẫn thì thư mục được tạo trong thư mục hiện thời.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn

Thí dụ :

Sub ExampleFileIO

' Thí dụ về các hàm tổ chức tập tin

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Copied.tmp"

Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Does the directory exist ?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Create directory"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Current directory"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Creation time"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"File length"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"File attributes"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Thay đổi tên trong cùng một thư mục

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Delete all attributes

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"New file attributes"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Chuyển đổi một đường dẫn hệ thống theo URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' dấu hai chấm với DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function