FileAttr Function

Trả về chế độ truy cập hoặc số truy cập tập tin của một tập tin đã được mở bằng câu lệnh Open. Số truy cập tập tin cũng phụ thuộc vào hệ điều hành (OSH: bộ quản lý hệ điều hành).

Biểu tượng Ghi chú

Hệ điều hành của bạn có kiểu 32-bit thì không thể sử dụng hàm FileAttr để xác định số truy cập tập tin.


Xem thêm: Open

Cú pháp:

FileAttr (FileNumber As Integer, Attribute As Integer)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

FileNumber: số hiệu của tập tin được câu lệnh Open mở.

Thuộc tính: biểu thức số nguyên mà ngụ ý kiểu thông tin tập tin bạn muốn đặt hàm trả về. Có thể dùng những giá trị này:

1: Hàm FileAttr ngụ ý chế độ truy cập của tập tin.

2: Hàm FileAttr trả về số truy cập tập tin của hệ điều hành.

Ghi rõ một thuộc tính tham số có giá trị 1 thì trả về các giá trị này:

1 - NHẬP (tập tin mở để nhập vào)

2 - XUẤT (tập tin mở để xuất ra)

4 - NGẪU NHIÊN (tập tin mở để truy cập ngẫu nhiên)

8 - PHỤ THÊM (tập tin mở để phụ thêm)

32 - NHỊ PHÂN (tập tin mở ở chế độ nhị phân).

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

52 Tên/số tập tin sai

Thí dụ :

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "This is a line of text"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Access mode"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"File attribute"

  Close #iNumber

End Sub