ChDir Statement

Thay đổi thư mục hoặc ổ đĩa hiện thời.

Biểu tượng Cảnh báo

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


Cú pháp:

ChDir Text As String

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào mà ghi rõ đường dẫn thư mục hoặc ổ đĩa.

Biểu tượng Ghi chú

Chỉ muốn thay đổi ổ đĩa hiện thời thì nhập chữ riêng của ổ đĩa, sau đó một dấu hai chấm (v.d. « C: »).


Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn 76 Không tìm thấy đường dẫn

Thí dụ :

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub