Hàm Vào/Ra Tập tin

Get Statement

Đọc một bản ghi từ một tập tin tương đối, hoặc đọc một dãy byte từ một tập tin nhị phân, vào một biến.

Input# Statement

Đọc dữ liệu từ một tập tin dãy còn mở.

Line Input # Statement

Đọc các chuỗi từ một tập tin dãy sang một biến.

Put Statement

Ghi một bản ghi vào một tập tin tương đối, hoặc ghi một dãy byte vào một tập tin nhị phân.

Write Statement

Ghi dữ liệu vào một tập tin dãy.

Loc Function

Trả về vị trí hiện tại trong một tập tin còn mở.

Seek Function

Trả về vị trí ở đó cần đọc/ghi kế tiếp trong một tập tin được mở bởi câu lệnh Open.

Eof Function

Xác định nếu con trỏ đã tới kết thúc tập tin chưa.

Lof Function

Trả về kích cỡ theo byte của một tập tin còn mở.