RGB Function

Trả về một giá trị màu số nguyên dài chứa ba thành phần màu đỏ, màu lục và màu xanh.

Cú pháp:

RGB (Đỏ, Lục, Xanh)

GIá trị trả về:

Dài

Tham số :

Red: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà tương ứng với thành phần màu đỏ (0-255) của màu ghép.

Green: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà tương ứng với thành phần màu lục (0-255) của màu ghép.

Blue: bất cứ biểu thức số nguyên nào mà tương ứng với thành phần màu xanh (0-255) của màu ghép.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :

Sub ExampleColor

Dim lVar As Long

  lVar = rgb(128,0,200)

  MsgBox "The color " & lVar & " consists of:" & Chr(13) &_

    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_

    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_

    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"

End Sub