Hàm Màu

Phần này diễn tả các hàm lúc chạy được dùng để xác định màu sắc.

Blue Function

Trả về thành phần màu xanh của mã màu đã ghi rõ.

Green Function

Trả về thành phần màu Lục của mã màu đã cho.

Red Function

Trả về thành phần màu Đỏ của mã màu đã ghi rõ.

QBColor Function

Trả về mã màu RGB của màu, được gửi qua dạng giá trị màu thông qua một hệ thống lập trình cũ dựa vào MS-DOS.

RGB Function

Trả về một giá trị màu số nguyên dài chứa ba thành phần màu đỏ, màu lục và màu xanh.