Hàm Hiển Thị

Phần này diễn tả các Hàm Lúc Chạy được dùng để xuất thông tin ra màn hình.

MsgBox Statement

Hiển thị hộp thoại chứa một thông điệp.

MsgBox Function

Hiển thị một hộp thoại chứa một thông điệp và trả về một giá trị.

Print Statement

Xuất các chuỗi hoặc biểu thức số đã ghi rõ vào một hộp thoại hoặc tập tin.