Mở Hộp thoại bằng Mã Chương trình

Trong cửa sổ LibreOffice BASIC cho hộp thoại bạn đã tạo, rời bộ sửa hộp thoại bằng cách nhấn vào thẻ tên của Mô-đun cho đó hộp thoại được gán. Thẻ tên ở dưới cửa sổ.

Hãy gõ mã theo đây cho hàm phụ tên Dialog1Show. Trong mẫu này, bạn tạo một hộp thoại tên "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Không dùng "LoadDialog", bạn vẫn còn có thể gọi mã như theo :

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Khi bạn thực hiện mã này, hộp thoại "Dialog1" sẽ mở. Để đóng nó, nhấn vào nút đóng (x) trên thanh tựa.