Коментар

Вставляє коментар навколо вибраного тексту або у поточній позиції курсора.

Щоб скористатися цією командою…

Виберіть Вставка - Коментар


Додавання коментарів

У модулі Writer для вставлення прив'язки коментаря в поточній позиції курсора використовується команда Вставка – Коментар або комбінація клавіш +С. На одному з полів сторінки з'являється поле коментаря, в яке вводять текст коментаря. Поле коментаря і прив'язку з'єднує лінія. Якщо вибрано фрагмент тексту, то коментар зв'язується з фрагментом.

У модулях Calc, Draw і Impress для додавання коментарів використовується команда Вставка – Коментар.

У нижній частині поля коментаря виводяться ім'я автора, дата і час створення цього коментаря.

Коментарі різних авторів отримують різні кольори. Виберіть - LibreOffice - Дані користувача щоб ввести своє ім'я, яке потім буде з'являтися як автор коментарів.

Редагування коментарів

Будь-який користувач з повноваженнями на запис до цього документа може змінювати і видаляти коментарі всіх авторів.

Поле коментаря містить значок зі стрілкою вниз. Натисніть цю піктограму, щоб побачити меню з різними командами видалення коментарів.

Виберіть команду для видалення поточного коментаря, всіх коментарів цього ж автора або всіх коментарів у документі.

Якщо коментар у текстовому документі був написаний іншим автором, то в контекстному меню з'явиться команда "Відповісти". За допомогою цієї команди можна вставити новий коментар поруч з коментарем, на який необхідно відповісти. Прив'язка залишається спільною для обох коментарів. Введіть текст відповіді в новому коментарі. Збережіть і надішліть документ іншим авторам, після чого вони також зможуть додати відповіді.

Для показу або приховування всіх коментарів використовується команда Перегляд - Коментарі.

У діалоговому вікні "Пошук і заміна" в текстових документах можна визначити необхідність пошуку в текстах коментарів.

Перехід по коментарях у текстових документах

Якщо курсор знаходиться в межах коментаря, то для переходу до попереднього коментаря можна натиснути клавіші +Page Down для переходу до наступного коментаря або натиснути +Page Up.

Якщо курсор встановлено на звичайному тексті, натисніть вищевказані клавіші для переходу до наступної або попередньої прив'язки коментаря. Для переходу від однієї прив'язки коментаря до наступної також можна використовувати невелике вікно "Навігація" під вертикальною смугою прокрутки.

Піктограма Підказка

Список всіх коментарів також можна переглянути у вікні "Навігатор". Для зміни або видалення коментаря клацніть назву коментаря правою кнопкою миші у вікні "Навігатор".


Друк коментарів

Для зміни параметрів друку для коментарів у всіх текстових документах виберіть Засоби – Параметри – LibreOffice Writer – Друк.

Коментарі в електронних таблицях

При приєднанні коментаря до комірки з'являється виноска, в яку можна ввести текст. Позиція коментаря позначена квадратиком у правому верхньому куті комірки. Щоб коментар було видно постійно, клацніть комірку правою кнопкою миші і виберіть Показати коментар.

Для зміни властивостей коментаря, наприклад, кольору тла, виберіть Показати коментар (див. вище), а потім клацніть коментар правою кнопкою миші (не клацайте текст двічі).

Щоб відредагувати видимий коментар, двічі клацніть текст коментаря. Щоб змінити коментар, який не видимий постійно, клацніть правою кнопкою миші у комірці, яка містить коментар, а потім виберіть Змінити коментар. Щоб задати форматування тексту коментаря, клацніть правою кнопкою миші текст коментаря в режимі редагування.

Для зміни позиції або розміру поля коментаря перетягніть межу або кут коментаря.

Для видалення коментаря клацніть комірку правою кнопкою миші, а потім виберіть Видалити коментар.

Для вибору команд редагування клацніть правою кнопкою миші назву коментаря у вікні "Навігатор".

Для визначення параметрів друку коментарів в електронній таблиці виберіть Формат - Сторінка, а потім клацніть вкладку Аркуш.

Піктограма Примітка

У Impress можна перейти в режим нотаток для створення сторінки нотаток до кожного слайда. Крім того, до слайдів можна додавати коментарі.