Функція InStrRev [VBA]

Повертає позицію рядка в іншому рядку, починаючи від правого краю.

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Функція InStrRev повертає позицію, в якій було виявлено збіг, починаючи з правого краю. Якщо рядка не було виявлено, то функція повертає 0.

Синтаксис:

InStrRev (Текст1 As String, Текст2 As String [,Початок As Long] [, Порівняння As Integer])

Повертає значення:

Long

Параметри:

Текст1: рядок, в якому потрібно виконати пошук.

Текст2: рядок, який потрібно знайти.

Початок. Не обов'язкове число, яке вказує початкову позицію від лівого краю в рядку, з якої треба почати пошук зазначеного підрядка. Якщо цей параметр опущено, то пошук починається з останнього символу рядка. Максимально допустиме значення - 65535.

Порівняння: Не обов'язковий числовий вираз, який визначає тип порівняння. можливі такі значення:

1: типове значення 1 означає, що при порівнянні не враховуватиметься регістр.

0: Значення 0 визначає двійкове порівняння з урахуванням регістру.

Щоб уникнути помилок часу виконання, не слід вказувати параметр Порівняння, якщо не задано перший параметр, що повертається.

Коди помилок:

5 Неправильний виклик процедури

Приклад:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

 sInput = "The book is on the table"

 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Поверне 1, пошук з урахуванням регістру

 Print iPos 

 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Поверне 0, пошук з урахуванням регістру

 Print iPos

End Sub