Константи Basic

Константи, що використовуються в Basic-програмах

Булеві сталі

Назва

Тип

Значення

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Приклад:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Математична стала

Назва

Тип

Значення

Pi

Double

3.14159265358979


Приклад:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Об'єктні сталі

Назва

Тип

Використання

Empty

Variant

Значення Empty вказує на те, що змінну не ініціалізовано.

Null

null

Вказує на те, що змінна не містить даних.

Nothing

Object

Присвойте змінній об'єкт Nothing, щоб вилучити попереднє присвоєння.


Приклад:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Додаткові константи VBA

Ці константи доступні, коли увімкнено режим сумісності з VBA

Піктограма Попередження

Ця функція або константа доступна, якщо у модулі перед кодом виконуваної програми помістити вираз Option VBASupport 1.


Іменована константа

Шістнадцяткове (десяткове) значення

Опис

vbCr

\x0D (13)

CR - повернення каретки

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - повернення каретки і переведення рядка

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - переведення аркуша

vbLf

\x0A (10)

LF - переведення рядка

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) для Windows 32 біт

\x0A (10) для інших 64-бітових систем

LF або CRLF

vbNullString

""

Порожній рядок

vbTab

\x09 (9)

HT - горизонтальна табуляція

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - вертикальна табуляція