Приклади програмування для елементів керування в редакторі діалогових вікон

Нижче наведено приклади для нового діалогового вікна з назвою "Dialog1". Скористайтеся інструментами на Панелі інструментів в редакторі діалогових вікон, щоб створити діалогове вікно і додати такі елементи керування: Прапорець з назвою "CheckBox1", Підпис з назвою "Label1", Пункт з назвою "CommandButton1 Список з назвою "ListBox1".

Піктограма Попередження

При додаванні елемента керування до змінної не забувайте про відповідність великих і малих літер.


Глобальна функція для завантаження діалогових вікон

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Виведення діалогового вікна

REM глобальне визначення змінних

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Читання або зміна властивостей елементів керування у програмі

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM отримання моделі діалогового вікна

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM відображення тексту Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM задання нового тексту для елемента керування Label1

  oLabel1.Text = "Створити файли"

  REM відображення властивостей моделі для елемента керування CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM задання нового стану для CheckBox1 у моделі елемента керування

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM відображення властивостей моделі для елемента керування CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM відображення властивостей елемента керування CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM виконання діалогового вікна

  oDialog1.Execute()

End Sub

Додавання елемента до списку

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM додає новий елемент у список

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Видалення елемента зі списку

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM видалення першого елемента зі списку

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub