Formül

Tablo hücresine formül ekleyebileceğiniz bir alt menü açar. Tablodaki bir hücreye veya belgede sonucun görüntülenmesini istediğiniz yere imleci yerleştirin. Formül simgesini tıklayın ve alt menüden istediğiniz formülü seçin.

Formül girdi satırında görünür. Bir tablodaki hücre aralığını belirlemek için istediğiniz hücreleri fare ile seçin. Uygun hücre başvuruları girdi satırında da görünür. Gerektiğinde ilave parametreleri girin ve girdiyi onaylamak için Uygulayı tıklayın. Eğer uygun söz dizimini biliyorsanız formülü doğrudan da girebilirsiniz. Örneğin bu Alan Ekle ve Alan Düzenle pencerelerinde gereklidir.

Simge

Formül

Formül seçeneklerinin özeti

Temel hesaplama işlevleri

İlave

+

Toplamı hesaplar.

Örnek: <A1> + 8

Çıkarma

-

Farkı hesaplar.

Örnek: 10 - <B5>

Çarpma

MUL veya *

Çarpımı hesaplar.

Örnek: 7 MUL 9

Bölme

DIV veya /

Bölümü hesaplar

Örnek: 100 DIV 15


Alt menüdeki temel işlevler

Toplama

TOPLAM

Seçilen hücrelerin toplamını hesaplar.

Örnek: TOPLAM <A2:C2> A2'den C2'ye hücrelerdeki değerlerin toplamını görüntüler

Yuvarla

YUVARLA

Sayıyı belirtilen basamağa kadar yuvarlar.

Örnek: 15,678 ROUND 2 15,68 görüntülenir

Yüzde

PHD

Yüzde hesaplar

Örnek: 10 + 15 PHD 10,15 görüntüler

Karekök

KAREKÖK

Karekök hesaplar.

Örnek: SQRT 25 5,00 görüntülenir

Üs

ÜS

Bir sayının kuvvetini hesaplar.

Örnek: 2 POW 8 256,00 görüntülenir


İşleçler

Formülünüze çeşitli işlemler ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki işlevlerden seçebilirsiniz:

Liste Ayırıcı

|

Ögeleri bir liste olarak ayırır.

Bir liste kullanma örneği:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Eşittir

EQ veya ==

Seçilen değerlerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer eşti değillerse sonuç sıfırdır aksi halde 1 (doğru) görünür.

Örnek: <A1> EQ 2 eğer A1 2'ye eşitse 1 gösterir.

Eşit değil

NEQ veya !=

Seçilen değerlerin farklılığını denetler.

Örnek: <A1> NEQ 2 eğer A1'in içeriği 2'ye eşitse 0 (yanlış) görüntüler.

Küçük ya da eşit

KVE

Değerlerin belirtilen sınırdan küçük veya eşit olup olmadığını denetler.

Örnek: <A1> LEQ 2 eğer A1'in içeriği 2'den küçük eşitse 1 (doğru) görüntüler.

Büyük ya da eşit

BVE

Değerlerin belirtilen sınırdan büyük veya eşit olup olmadığını denetler

Örnek: <A1> GEQ 2 eğer A1'in içeriği 2'den büyük eşitse 1 (doğru) görüntüler.

Küçük

L

Değerlerin belirtilen sınırdan küçük olup olmadığını denetler

Örnek: <A1> L 2 A1'in içeriği 2'den küçükse 1 (doğru) görüntüler.

Büyük

G

Değerlerin belirtilen sınırdan büyük olup olmadığını denetler

Örnek: <A1> G 2 A1'in içeriği 2'den büyükse 1 (doğru) görüntüler.

Mantıksal Veya

VEYA

Değerlerin Mantıksal VEYA ile eşleşmesini denetler

Örnek: 0 OR 0 ifadesi 0 (yanlış) görüntülerken diğer her şey için 1 (doğru) görüntüler

Mantıksal Yada

XOR

Değerlerin Mantıksal özel VEYA ile eşleşmesini denetler

Örnek: 1 XOR 0 değeri 1'dir (doğru)

Mantıksal Ve

VE

Değerlerin Mantıksal VE ile eşleşmesini denetler

Örnek: 1 VE 2 değeri 1'dir (doğru)

Mantıksal Değil

DEĞİL

Değerlerin Mantıksal DEĞİL ile eşleşmesini denetler

Örnek: DEĞİL 1 (doğru) değeri 0'dır (yanlış)


İstatistik İşlevleri

Aşağıdaki istatistiksel işlevlerden seçebilirsiniz:

Ortalama değer

ORTALAMA DEĞER

Bir alandaki veya listedeki değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplar.

Örnek: MEAN 10|30|20 20 değerini döndürür

Asgari değer

MİN

Bir alandaki veya listedeki değerlerin en küçüğünü hesaplar.

Örnek: MIN 10|30|20 10 değerini döndürür

En büyük değer

AZAMİ

Bir alandaki veya listedeki değerlerin en büyüğünü hesaplar.

Örnek: MAX 10|30|20 30.00 değerini döndürür


Trigonometri İşlevleri

Aşağıdaki trigonometrik işlevlerden seçebilirsiniz:

Sinüs

SİN

Radyan cinsinden sinüs hesaplar

Örnek: SIN(PI/2)

Kosinüs

COS

Radyan cinsinden kosinüs hesaplar.

Örnek: COS 1

Tanjant

TAN

Radyan cinsinden tanjant hesaplar.

Örnek: TAN <A1>

Ark Sinüs

ASİN

Radyan cinsinden arksinüs hesaplar.

Örnek: ASIN 1

Ark Kosinüs

ACOS

Radyan cinsinden arkkosinüs hesaplar.

Örnek: ACOS 1

Ark Tanjant

ATAN

Radyan cinsinden arktanjant hesaplar.

Örnek: ATAN 1


Belge özellikleri için değişkenler

Dosya - Özellikler - İstatistik altında aşağıdaki belge özellikleri de bulunmaktadır.

DAMGA

Belgedeki karakterlerin sayısı

KELİME

Belgedeki grafiklerin sayısı

PARAGRAF

Belgedeki paragrafların sayısı

GRAFİK

Belgedeki grafiklerin sayısı

TABLOLAR

Belgedeki grafiklerin sayısı

OLE

Belgedeki grafiklerin sayısı

SAYFA

Belgedeki sayfaların toplam sayısı


Daha Fazla Tanımlanmış Değer

3.1415...

Euler sabiti

E

2.71828...

Doğru

DOĞRU

0'a eşit değil

Yanlış

YANLIŞ

0