Düzenli İfadeler Listesi

Karakter

Sonuç/Kullanım

Herhangi bir karakter

Herhangi bir karakter belirlenmeksizin bir karakteri temsil eder.

.

Sayfa sonu veya paragraf sonu haricindeki herhangi bir karakteri temsil eder. Örneğin, "tak.im" arama terimi "takvim" ve "taksim" sonuçlarının ikisiyle de döner.

^

Eğer terim sadece paragraf başında ise aranılan terimi bulur. Boş alanlar veya karaktere tutturulmuş çerçeveler gibi paragraf başındaki özel nesneler dikkate alınmaz. Örnek: "^Selma".

$

Eğer terim sadece paragraf sonunda ise aranılan terimi bulur. boş alanlar veya karaktere tutturulmuş çerçeveler gibi paragraf başındaki özel nesneler dikkate alınmaz. Örnek: "Selma$".

$ kendi başına bir paragrafın sonu ile eşleşir. Bu şekilde paragraf sonlarını bulup değişltirmek mümkün hale gelir..

*

"*" karakterinin önündeki 0 veya daha fazla karakteri bulur. Örneğin, "Ab*c" finds "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", ve buna benzer.

+

"+" karakterinin önündeki 1 veya daha fazla karakteri bulur. Örneğin , "AX.+4" arama terimi, "AXx4" veya "AXxyz4"metnini bulur, "AX4" metni bulunmaz.

Paragraftaki arama dizisine uygun en uzun metin daima bulunur. Eğer paragraf "AX 4 AX4" metnini içeriyorsa, bu pasaj vurgulanır. "AX 4" kısımı değil.

?

"?" karakterinin önündeki 0 veya daha fazla karakteri bulur. Örneğin, "Metal?" arama terimi, "Metal" ve "Meta" sonuçlarını bulur. "x(ab|c)?y" ifadesi "xy", "xaby", or "xcy" metinlerini bulur.

\

Arama, "\" sonrasında girilen özel karakteri bir düzenli ifade olarak değil de bir normal karakter olarak işler (\n, \t, \> ve \< katışımları dışında). Örneğin, "ağaç\.", "ağaç." ifadesini bulurken "ağaçlar" ya da "ağaçla" ifadelerini bulmaz.

\n

Shift+Enter tuş kombinasyonu ile eklenmiş satır kesmesini temsil eder. Satır kesmesini, paragraf kesmesi olarak değiştirmek için Ara ve Değiştir kutucuklarına \n'i girin ve ardından bir arama ve değiştirme gerçekleştirin.

Ara metin kutusu içindeki \n, Shift+Enter tuşları ile eklenmiş satır sonuna karşılık gelir.

Değiştir metin kutusundaki \n, Enter veya Return tuşları ile girilebilen paragraf sonlarına karşılık gelir.

\t

Bir sekme karakterini gösterir. Bu ifadeyi ayrıca Değiştir kutusunda da kullanabilirsiniz.

\b

Bir kelime sınırını eşleştir. Örneğin, "\bbook" ifadesi "bookmark" ifadesini bulur ancak "checkbook" ifadesini bulmaz. Oysa "book\" ifadesi "checkbook" ifadesini bulur ancak "bookmark" ifadesini bulmaz. Aranan kelime "book" her iki aramada da bulunur.

^$

Boş paragrafları arar.

^.

Bir paragraf başındaki ilk karakteri bulur.

& veya $0

Arakutusundaki arama ölçütüne göre bulunan metine, Değişiklik yaptığınız zaman, Değiştir metin kutusunda belirlediğiniz metni ekler.

Örneğin, eğer Ara kutusunda "pencere" metnini girer ve Değiştir kutusuna "&çerçevesi" metnini girerseniz, "pencere" metni "pencere çerçevesi" metni ile değiştirilecektir.

Ayrıca, arama ölçütleriyle bulduğunuz metinlerin, Öznitelikleri'ni değiştirmek ya da bunları faklı bir Biçim ile kullanmak için de Yeni değer kutusuna bir "&" işareti girebilirsiniz.

[abc123]

Köşeli ayraçlar arasındaki içindeki karakterleri bulur.

[a-e]

Başlangıç ve bitiş karakterlerini de içerecek şekilde, a ve e arasındaki karakterleri simgeler

Karakterler kod numaralarına göre sıralanır.

[a-eh-x]

a-e ve h-x arasındaki karakterleri bulur.

[^a-s]

a ile s karakter aralığı dışındaki tüm karakterleri bulur. Örneğin "a[^a-k]ın" "alın" ve "atın" sözcüğünü bulabilir, ancak "akın" sözcüğünü bulamaz.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Dört basamaklı onaltılık Unicode koda (XXXX) dayalı bir karakteri temsil eder.

Belirsiz karakterler için büyük U ve sekiz tane on altılık basamaklı (XXXXXXXX) ayrı bir çeşidi vardır.

Özel karakterler için belirli sembol yazı tipleri için kodlar kullanılan yazı tipine bağlı olabilir. Kodları, Ekle - Özel Karakter menü komutunu seçerek görüntüleyebilirsiniz.

|

"|" öncesindeki ve "|" sonrasındaki terimleri bulur. Örneğin, "bu|şu", "bu" ve "şu" terimlerini bulur.

{2}

Başlangıç ayracının önündeki karakterin kaç kez tekrarlanacağını tanımlar. Örneğin, "sa{2}t" "saat" sözcüğünü bulur, ancak "sat" sözcüğünü bulmaz.

{1,2}

Başlangıç ayracının önündeki karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerlerde. Örneğin, "10{3,}" "1000", "1000000" metinlerini bulur, ancak "100" bulunmaz.

{1,}

Başlangıç ayracının önündeki karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerlerde. Örneğin, "10{3,}" "1000", "1000000" metinlerini bulur, ancak "100" bulunmaz.

( )

Ara kutusunda:

Ayraç içindeki karakterleri başvuru olarak tanımlar. Geçerli ifadede ilk başvuruya "\1" ile, ikinci başvuruya "\2" gibi biçimlerde başvuruda bulunabilirsiniz.

Örneğin, metniniz 13487889 sayısını içeriyorsa ve aramanız (8)7\1\1 düzenli ifadesini kullanıyorsa, "8788" sonucu bulunur.

Parantezleri () terimleri gruplamak için kullanabilirsiniz; örneğin "a(bc)?d" ifadesi "ad" veya "abcd" ifadelerini bulacaktır.

Değiştir kutusunda:

Başvuruları değiştirmek için \ (ters bölü) yerine $ (dolar) kullanın. Bulunan karakter dizisinin tümünü değiştirmek için $0 kullanın.

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:]+ to find one or more of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:]+ to find one or more of them.

[:alnum:]

Alfanimerik karakterleri ([:alpha:] ve [:digit:]) temsil eder.

[:space:]

Boşluk karakterini bulur (sekme karakterleri, veya bölünemez boşluk karakterleri bulunmaz).

[:print:]

Yazdırılabilir karakterleri bulur.

[:cntrl:]

Yazdırılamayan karakterleri bulur.

[:lower:]

Seçenekler alanında BÜYÜK/küçük harf duyarlı seçeneği işaretlendiyse, küçük harf karakterleri bulur.

[:upper:]

Seçenekler alanında büyük/küçük harf duyarlılığı seçeneği işaretlendiyse, büyük harf karakterleri bulur.


Örnekler

e([:digit:])? -- sıfır veya bir sayıdan sonra gelen 'e' karakterini bulur. [:digit:] gibi tüm isimlendirilmiş karakter sınıflarının parantezler içine alınması gerektiğini unutmayın.

^([:digit:])$ --Sadece tek basamaklı satırları ya da hücreleri bulur.

Arama terimlerini karmaşık arama işlemlerini gerçekleştirecek şekilde birleştirebilirsiniz.

Bir paragraf içindeki yalnız üç haneli sayıları bulmak için

^[:digit:]{3}$

^ aramanın paragraf başından başlıyacağı anlamına gelir,

[:digit:] herhangi ondalık hane anlamına gelir,

{3} "rakam" hanelerinin tam olarak üç adet olacağını belirler,

$ eşleştirmenin paragraf sonunda bitmesi gerektiğini belirler.