Finansal İşlevler Kısım Üç

ANBD

Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir. Hesaplama 365 gün yıl temelinde ve artık yıllar dikkate alınmadan yapılır.

Eğer ödemeler düzenli aralıklarla yapılıyorsa NBD fonksiyonunu kullanın.

Sözdizimi

ANBD(Oran; Değerler; Günler)

Oran ödemeler için iç faiz oranıdır.

Değerler ve Tarihler bir seri ödemeye ve ödeme tarihlerine başvurudur. İlk veri çifti ödeme planının nin başladığı tarihi belirler. Diğer bütün tarihler bu tarihten sonraki bir tarih olmalıdır, fakat sıralanmış olması gereksizdir. Değer serileri ise en azından bir negatif ve bir pozitif sayı bulundurmalıdır (alınanlar ve yatırılanlar).

Örnek

Yukarıda belirtilen beş ödemeyle ve 6% iç faiz oranıyla net bugünkü değerin hesaplanması.

=ANBD(0,06;B1:B5;A1:A5) sonucunda 323,02 değeri döner.

AİÇVERİMORANI

Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir. Hesaplama bir yıl 365 gün temelinde yapılır, artık yıllar ihmal edilir.

Eğer ödemeler düzenli aralıklarla yapılıyorsa İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonunu kullanın.

Sözdizimi

AİÇVERİMORANI(Değerler; Tarihler; Tahmin)

Değerler ve Tarihler bir seri ödemeye ve ödeme tarihlerine başvurudur. İlk veri çifti ödeme planının nin başladığı tarihi belirler. Diğer bütün tarihler bu tarihten sonraki bir tarih olmalıdır, fakat sıralanmış olması gereksizdir. Değer serileri ise en azından bir negatif ve bir pozitif sayı bulundurmalıdır (alınanlar ve yatırılanlar).

Tahmin (İsteğe bağlı) AİÇVERİMORANI'na yakın olduğunu tahmin ettiğiniz bir sayıdır. İç verim oranını hesaplamak için bir yineleme tekniği kullanılır. Şayet az sayıda değeriniz mevcutsa, yinelemenin yapılabilmesi için bir ilk tahmin değeri verilmelidir. Varsayılan değer 10%'dur.

Örnek

Yatırımın aşağıdaki beş ödemeye göre iç verim oranı hesaplanması:

A

B

C

1

01-01-2001

-10000

Alındı

2

01-02-2001

2000

Yatırılan

3

15-03-2001

2500

4

05/12/2001

5000

5

10/08/2001

1000


=AİÇVERİMORANI(B1:B5; A1:A5; 0,1) formül sonucu 0,1828 değeri bulunur.

DAB

Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir (Değişken azalan bakiye).

Sözdizimi

DAB(Maliyet; Kalan değer; Ömür; B; son; Faktör; Geçiş)

Maliyet bir varlığın ilk alındığı andaki fiyatıdır.

Kalan değer malın ömrü tamamlandıktan sonraki değeridir.

Ömür malın amorti edildiği dönem sayısıdır.

B amortismanını hesaplamak istediğiniz başlangıç dönemidir. B, ömür ile aynı birimleri kullanmalıdır.

son son amortisman dönemi ömür ile aynı birime sahiptir.

Faktör (isteğe bağlı) bakiyenin azalma oranıdır. Faktör girilmezse, 2 olarak varsayılır (çift azalan bakiye yöntemi).

Geçiş isteğe bağlı bir değişkendir. Geçiş = 0 (varsayılan) doğrusal amortismana geçiş anlamına gelir. Geçiş = 1 durumunda bu geçiş yapılmaz.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnek

Satın alınma fiyatı 35000 TL, amortisman dönemi sonundaki fiyatı 7500 TL olan bir demirbaş eşyanın, 3 yıllık Amortisman dönemi vardır. Malın azalan bakiyesi çift azalan bakiye yöntemine göre hesaplandığında, 10.uncu dönem ile 20.nci dönem arasında ne kadar olur?

=DAB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603,80 para birimidir. Onuncu dönem ile yirminci dönem arasındaki değer kaybı 8.603,80 TL olmuştur.

FAİZORANI

Faiz ödemesi olmaksızın, alınmış ve satılmış olan bir yatırımın dönem başına faiz oranını verir.

Sözdizimi

FAİZORANI(Ödeme; Vade; Yatırım; Paraya dönüştürme; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Yatırım satın alma fiyatıdır.

Paraya dönüştürme menkul değerin 100 para birimlik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

15/01/1990 tarihinde 1 milyona alınmış bir resim, 05/02/2001 tarihinde 22 milyona satılmıştır. Temel günlük dengelemeye göre (temel=3) yapılırsa, bu yatırımın ortalama yıllık faizi ne kadardır?

=FAİZORANI("15-01-1990"; "05-05-2002"; 1000000; 2000000; 3) formülüyle faiz oranı 8,12% bulunur.

FAİZTUTARI

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemdeki faiz ödemesini verir.

Sözdizimi

FAİZTUTARI(Oran; Dönem; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür)

Oran periyodik faiz oranıdır.

Dönem bileşik faizin hesaplandığı dönemdir. Eğer son dönem için bileşik faiz hesaplanıyorsa, Dönem = TAKSİT_SAYISI olur.

TAKSİT_SAYISI bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır. Örneğin, dört yıllık bir otomobil kredisi alır ve aylık ödemeler yaparsanız, kredinizin 4*12 (veya 48) dönemi vardır. Formüle TAKSİT_SAYISI olarak 48 girmeniz gerekir.

Bugünkü değer (isteğe bağlı) gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır. Belirtilmezse 0 olduğu varsayılır ve devresel ödeme bağımsız değişkenini de eklemeniz gerekir.

GELECEKDEĞER (İsteğe bağlı) gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Gelecekteki değer belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir kredinin gelecekteki değeri 0'dır).

Tür (İsteğe bağlı) ödemeler için tarihi işaretler. Tür = 1 ödemelerin dönem başında olacağını gösterir ve Tür = 0 (varsayılan) ödemenin dönem sonunda olacağını gösterir.

Örnek

Sabit faiz oranı 5% ve nakit değeri 15.000 para birimi, peryodik ödemesi yedi yıl olan kredinin beşinci döneminde (yıl), ödenmiş olan faizi ne kadardır?

=FAİZTUTARI(5%;5;7;15000) = -352.97 para birimidir. Beşinci dönemdeki (yıl) bileşik faiz 352.97 para birimi olmaktadır.

FAİZ_ORANI

Düzenli ödemeleri olan bir yatırımın sabit faiz oranını hesaplar.

Sözdizimi

FAİZ_ORANI(TAKSİT_SAYISI; Düzenli_ödeme; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür; Tahmin)

TAKSİT_SAYISI bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır. Örneğin, dört yıllık bir otomobil kredisi alır ve aylık ödemeler yaparsanız, kredinizin 4*12 (veya 48) dönemi vardır. Formüle TAKSİT_SAYISI olarak 48 girmeniz gerekir.

DEVRESEL_ÖDEME her dönemde yapılan düzenli (yıllık) ödemelerdir.

PV bugünkü değerdir (gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin toplam tutarının bugünkü değeri).

Gelecek değer (İsteğe bağlı) gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir borcun gelecekteki değeri 0'dır).

Tür (İsteğe bağlı) ödemeler için tarihi işaretler. Tür = 1 ödemelerin dönem başında olacağını gösterir ve Tür = 0 (varsayılan) ödemenin dönem sonunda olacağını gösterir.

Tahmin (isteğe bağlı) özyineleme ile hesaplanacak sonuca, yakın olduğunu tahmin ettiğiniz bir faiz oranıdır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnek

Bugünkü değeri 900 TL ödeme dönemi 3 adet ve düzenli ödemeleri ödemeleri 10 TL olan bir kredinin, sabit faiz oranı nedir?

=ORAN(3;-10;900) = -75.63% Bu ödemenin faiz oranı 75.63% olarak bulunur.

GDPROGRAM

Dönemsel olarak değişen faiz oranları ile bir sermayenin bileşik faizle ulaştığı miktarı bulur.

Sözdizimi

GDPROGRAM(Esas; Çizelge)

Esas başlangıçtaki anaparadır.

Çizelge Faiz oranları serisidir, örneğin, H3:H5 hücre aralığı (örneğe bakın).

Örnek

1000 TL üç yıllığına yatırılmıştır. Faiz oranları yıllık %3, %4 ve %5 ise yatırımın üç yıl sonraki değeri nedir?

=FVSCHEDULE(1000;{0,03;0,04;0,05}) faiz oranlarına göre 1124,76.

GELECEKDEĞER

Dönemsel sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın gelecekteki değerini verir

Sözdizimi

GELECEKDEĞER(Oran; TAKSİT_SAYISI; DEVRESEL_ÖDEME; Gelecek değer; Tür)

Oran periyodik faiz oranıdır.

TAKSİT_SAYISI bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır. Örneğin, dört yıllık bir otomobil kredisi alır ve aylık ödemeler yaparsanız, kredinizin 4*12 (veya 48) dönemi vardır. Formüle TAKSİT_SAYISI olarak 48 girmeniz gerekir.

DEVRESEL_ÖDEME her dönemde yapılan düzenli ödemelerdir ve yatırım süresi boyunca değişemez.

Bugünkü değer (isteğe bağlı) gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır. Belirtilmezse 0 olduğu varsayılır ve devresel ödeme bağımsız değişkenini de eklemeniz gerekir.

Tür (İsteğe bağlı) ödemeler için tarihi işaretler. Tür = 1 ödemelerin dönem başında olacağını gösterir ve Tür = 0 (varsayılan) ödemenin dönem sonunda olacağını gösterir.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnek

Bugünkü değeri 2.500 TL olan bir yatırımın, 4 % faiz oranıyla, ve ödeme dönemi iki yıl, ödeme tutarı 750 TL olan yatırımın vade sonundaki değeri ne olur?

=GELECEKDEĞER(4%;2;750;2500) = -4234,00 para birimidir. Yatırımın sonundaki değer 4234,00 TL olur.

KUPONGÜN

Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir.

Sözdizimi

KUPONGÜN(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Sıklık yıllık kupon ödemesi sayısıdır (1,2 veya 4).

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Bir tahvil, 25-01-2001 tarihinde satın alınmıştır. vade tarihi ise 15-11-2001. Faiz yılda iki kez ödeniyor (sıklık 2 dir). Faiz günlük olarak hesaplanmaktadır (Temel 3) bu durumda düzenleme tarihinden sonraki ilk faiz ödeme gününe kadar kaç gün vardır?

=KUPONGÜN("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) 181 sonucunda 181 gün olduğu görülür.

KUPONGÜNBD

Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir.

Sözdizimi

KUPONGÜNBD(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Sıklık bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Bir tahvil, 25-01-2001 tarihinde satın alınmıştır. vade tarihi ise 15-11-2001. Faiz yılda iki kez ödeniyor (sıklık 2 dir). Faiz günlük olarak hesaplanmaktadır (Temel 3), bu durumda düzenleme tarihiyle önceki kupon tarihi arasında kaç gün vardır?

=KUPONGÜNBD("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) formülü tahvilin, kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını 71 olarak verir.

KUPONGÜNDSK

Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir.

Sözdizimi

KUPONGÜNDSK(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Sıklık bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Bir tahvil, 25-01-2001 tarihinde satın alınmıştır. vade tarihi ise 15-11-2001. Faiz yılda iki kez ödeniyor (sıklık 2 dir). Faiz günlük olarak hesaplanmaktadır (Temel 3), bu durumda sonraki faiz ödeme gününe kadar kaç gün vardır?

KUPONGÜNDSK("25-01-2001";"15-11-2001" ;2; 3) sonucu 110 gün olur.

KUPONGÜNSKT

Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir. Sonuç biçimi tarih olarak biçimlendirilir.

Sözdizimi

KUPONGÜNSKT(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Sıklık yıllık kupon ödemesi sayısıdır (1,2 veya 4).

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Bir tahvil, 25-01-2001 tarihinde satın alınmıştır. vade tarihi ise 15-11-2001. Faiz yılda iki kez ödeniyor (sıklık 2 dir). Faiz günlük olarak hesaplanmaktadır (Temel 3), bu durumda sonraki kupon tarihi (ödeme günü nedir?

=KUPONGÜNSKT("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) işlevinun sonucu 15-05-2001 olur (hücreyi tarih olarak biçimlendirmelisiniz).

KUPONGÜNÖKT

Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir. Sonuç tarih olarak biçimlendirilir.

Sözdizimi

KUPONGÜNÖKT(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Sıklık bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Bir tahvil, 25-01-2001 tarihinde satın alınmıştır. vade tarihi ise 15-11-2001. Faiz yılda iki kez ödeniyor (sıklık 2 dir). Faiz günlük olarak hesaplanmaktadır (Temel 3), bu durumda düzenleme tarihinden önceki kupon tarihi nedir?

=KUPONGÜNÖKT("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) 15 Kasım 2000 tarihi ile döner.

KUPONSAYI

Hesap görme tarihiyle vade tarihi arasındaki kupon sayısını, en yakın tam kupon sayısına yuvarlayarak verir.

Sözdizimi

KUPONSAYI(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Sıklık bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Bir tahvil, 25-01-2001 tarihinde satın alınmıştır. vade tarihi ise 15-11-2001. Faiz yılda iki kez ödeniyor (sıklık 2 dir). Faiz günlük olarak hesaplanmaktadır (Temel 3), bu durumda düzenleme tarihiyle vade tarihi arsında kaç kupon (faiz ödemesi) vardır?

=KUPONSAYI("25-01-2001"; "15-11-2001"; 2; 3) bu koşullara göre kupon ödemelerinin sayısı 2.

RRI

Bir yatırımın gelirini temsil eden faiz oranını hesaplar.

Sözdizimi

RRI(D; Bugünkü değer; Gelecek değer)

D faiz oranının hesaplanması için, Yıl başına faiz ödeme dönemlerinin sayısıdır.

Bugünkü değer gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır. Yatırılan miktar pozitif bir değer olmalıdır. Taksit sıfır veya negatif olamaz.

Gelecek değer (İsteğe bağlı) gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir borcun gelecekteki değeri 0'dır).

Örnek

Dört dönemli (yıl) ve nakit değeri 7,500 TL olan, bir yatırımın vade sonundaki değeri 10,000 TL olması durumunda faiz oranı şöyle hesaplanacaktır.

=RRI(4;7500;10000) formülü sonucu yıllık faiz 7,46 % hesaplanır.

7.500 TL yatırımınızın 10,000 TL olması için, Faiz oranı 7,46 % olmalıdır.

TAKSİT_SAYISI

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın dönem sayısını verir.

Sözdizimi

TAKSİT_SAYISI(Oran; DEVRESEL_ÖDEME; Bugünkü değer; Tür)

Oran periyodik faiz oranıdır.

DEVRESEL_ÖDEME her dönemde yapılan düzenli ödemelerdir.

Bugünkü değer (isteğe bağlı) gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır. Belirtilmezse 0 olduğu varsayılır.

Gelecek değer (İsteğe bağlı) gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir borcun gelecekteki değeri 0'dır).

Tür (isteğe bağlı) ödemeler için tarihi işaretler. Tür = 1 ödemelerin dönem başında olacağını gösterir ve Tür = 0 (varsayılan) ödemenin dönem sonunda olacağını gösterir.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnek

Bugünkü nakit değeri 2.600 TL olan, 153,75 peryodik ödeme yapılan 6% faiz oranıyla alınan borç için, ne kadar sayıda ödeme yapılmalıdır

=TAKSİT_SAYISI(6%;153,75;2600) = -12,02. ödeme dönemi 12,02 dönem sürmektedir.

TEKSDEĞER

Tek son kupon dönemi olan bir tahvilin her 100$ birimlik nominal değerinin fiyatını verir.

Sözdizimi

TEKSDEĞER(Ödeme; Vade; Son faiz; Oran; Getiri; Paraya dönüştürme; Sıklık)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Son faiz tahvilin son kupon tarihidir.

Oran yıllık faiz oranıdır.

Getiri tahvilin yılık getirisidir.

Paraya Dönüştürme menkul değerin 100 para birimlik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.

Sıklık yıllık kupon ödemesi sayısıdır (1,2 veya 4).

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Kullandırım tarihi: 7 Şubat 1999, Vade tarihi: 15 Haziran 1999, son faiz: 15 Ekim 1998. Faiz oranı: yüzde 3,75, Getiri: yüzde 4,05, ödeme değeri: 100 para birimi, ödeme sıklığı: yılda iki = 2, temel: = 0

Düzenli olmayan son ödeme tarihli, Her biri 100 TL değerindeki bir tahvilin değeri, aşağıdaki gibi hesaplanır:

=TEKSDEĞER("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0,0375; 0,0405;100;2;0) 99.87829 döndürür.

TEKSGETİRİ

Bir tahvilin son dönem gelirini gösterir.

Sözdizimi

TEKSGETİRİ(Ödeme; Vade; Son faiz; Oran; Fiyat; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Son faiz tahvilin son kupon tarihidir.

Oran yıllık faiz oranıdır.

Fiyat tahvilin değeridir.

Paraya Dönüştürme menkul değerin 100 para birimlik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.

Sıklık yıllık kupon ödemesi sayısıdır (1,2 veya 4).

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Ödeme: Nisan 20 2008, Vade tarihi: Haziran 15 2008, son faiz: Ekim 15 2007. Faiz oranı: yüzde 3,75, Fiyat: 99,875 para birimi, Paraya dönüştürme (teminat değeri): 100 para birimi, Ödeme sıklığı: yılda iki = 2, temel: = 0

Düzenli olmayan son faiz tarihli, tahvilin verimi aşağıdaki gibi hesaplanır:

=TEKSGETİRİ("20-04-1999";"15-06-1999"; "15-10-1998"; 0,0375; 99,875; 100;2;0) formüldeki koşullara göre bir bono için, tek sayılı (kısa veya uzun) son dönemi olan bir menkul değerin getirisi 0,044873 veya 4,4873% olmaktadır.

TEKYDEĞER

Eğer ilk ödeme tarihi düzenli değilse, tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100 birim esasında verir.

Sözdizimi

TEKYDEĞER(Ödeme; Vade; Düzenleme; İlk kupon; Oran; Getiri; Paraya dönüştürme; Sıklık)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Düzenleme menkul değer düzenleme tarihidir. ihraç tarihi olarak da bilinir.

İlk kupon tahvilin ilk faizinin ödeme dönemidir.

Oran yıllık faiz oranıdır.

Getiri tahvilin yılık getirisidir.

Paraya Dönüştürme menkul değerin 100 para birimlik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.

Sıklık yıllık kupon ödemesi sayısıdır (1,2 veya 4).

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


TEKYGETİRİ

Eğer ilk ödeme tarihi düzenli değilse, tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin kupon miktarını verir.

Sözdizimi

TEKYGETİRİ(Ödeme; Vade; Düzenleme; İlk Kupon; Oran; Fiyat; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Düzenleme menkul değer düzenleme tarihidir. ihraç tarihi olarak da bilinir.

İlk kupon tahvilin ilk faizinin ödeme dönemidir.

Oran yıllık faiz oranıdır.

Fiyat tahvilin değeridir.

Paraya Dönüştürme menkul değerin 100 para birimlik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.

Sıklık yıllık kupon ödemesi sayısıdır (1,2 veya 4).

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Finansal İşlevler Kısım Bir'e Dön

Finansal İşlevler Kısım İki'ye Dön

Kategoriler Halinde Fonksiyonlar