Eklenti İşlevleri, Analiz Fonksiyonlarının Listesi Bölüm İki

Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Ekle


SANMUTLAK

X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir.

Sözdizimi

SANMUTLAK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANMUTLAK("5-12j") 13 sonucunu verir.

SANCOS

Bir karmaşık sayının kosinüsünü döndürür.

SANCOSH

Bir karmaşık sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür.

SANCOT

Bir karmaşık sayının kotanjantını döndürür.

SANCSC

Bir karmaşık sayının kosekantını döndürür.

SANCSCH

Bir karmaşık sayının hiperbolik kosekantını döndürür.

SANSEC

Bir karmaşık sayının sekantını döndürür.

SANSECH

Bir karmaşık sayının hiperbolik sekantını döndürür.

SANSIN

Bir karmaşık sayının sinüsünü döndürür.

SANSINH

Bir karmaşık sayının hiperbolik sinüsünü döndürür.

SANTAN

Bir karmaşık sayının tanjantını döndürür.

DÖNÜŞTÜR

Bir sayıyı bir ölçü sisteminden diğerine çevirir. Ölçü birimlerini ilgili alanlara Tırnak işaretleri içinde yerleştirin veya hücre başvurusu da verebilirsiniz. Şayet ölçü birimlerini hücrelerde verirseniz, takip eden listedeki gibi. büyük/küçük harf duyarlı olarak ve tam yazmalısınız: Örneğin litre girmek için sadece küçük l karakterini (litre için) yazın.

Özellik

Birimler

Ağırlık

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Uzunluk

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, ışıkyılı, survey_mi

Zaman

yr, gün, sa, dk, san, s

Basınç

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Kuvvet

N, dyn, dy, lbf, pond

Enerji

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Kuvvet

W, w, HP, PS

Alan Kuvveti

T, ga

Sıcaklık

C, F, K, kel, Reau, Rank

Hacim

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Alan

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Hız

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Bilgi

bit, byte


Koyu ile gösterilen ölçü birimleri aşağıdaki listeden bir önek karakteriyle oluşturulabilir:

Önek

Çarpan

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hekto)

10^2

e (deka)

10^1

d (desi)

10^-1

c (santi)

10^-2

m (mili)

10^-3

u (mikro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (piko)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Bilgi birimleri "bit" ve "bayt", aşağıdaki IEC 60027-2 / IEEE 1541 ön eklerden birini almış olabilir:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Not Simgesi

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Sözdizimi

DÖNÜŞTÜR(Sayı; "Birimden";"Birime")

Sayı birimden birime dönüştürülecek değerdir.

Birimden çevrilecek sayının birimidir.

Birime çevrilmiş sayının birimidir. Her iki birimde aynı olmak zorundadır.

Örnekler

=DÖNÜŞTÜR(10;"HP";"PS") iki basamak yuvarlanmış, 10,14 sayısını verir. 10 HP 10,14 PS'ye eşittir.

=DÖNÜŞTÜR(10;"km";"mi") iki basamak yuvarlanmış, 6,21 sayısını verir. 10 Kilometre 6,21 mile eşittir. "k" öneki, 10^3 olan izin verilen bir karakterdir.

KARMAŞIK

Gerçek ve sanal katsayıları x + yi veya x + yj biçiminde karmaşık bir sayıya dönüştürür.

Sözdizimi

KARMAŞIK(Gerçek numara; I sayısı; Sonek)

Gerçek numara karmaşık sayının reel katsayısıdır.

I Sayısı karmaşık sayının sanal katsayısıdır.

Sonek karmaşık sayının sanal bileşeni için sonektir. Belirtilmezse, sonek'in "i" olduğu varsayılır.

Örnek

=KARMAŞIK(3;4;"j") Reel ve sanal katsayıları 3 ve 4, soneki ise j olan karmaşık sayı (3 + 4j).

OCT2BIN

Sekiz (octal) tabanındaki bir sayıyı ikilik (binary) tabana dönüştürür.

Sözdizimi

OCT2BIN(Numara; Yerler)

Numarakullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, OCT2BIN işlevi gereken en düşük sayıda karakter kullanır. numara, sonuç değeri önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir. Belirtilmezse, gereken en az sayıda karakter kullanılır.

Örnek

=OCT2BIN(3;5) Sekizli 3'ü 5 karakterli ikiliğe dönüştürür 00011.

OCT2DEC

Sekiz tabanındaki bir sayıyı onluk tabanına döndürür.

Sözdizimi

OCT2DEC(Sayı)

Numarakullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, OCT2BIN işlevi gereken en düşük sayıda karakter kullanır. numara, sonuç değeri önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Örnek

=OCT2DEC(144) 100 sonucunu verir.

OCT2HEX

Sekizli (octal) bir sayıyı onaltılı (hexadecimal) bir sayıya çevirir.

Sözdizimi

OCT2HEX(Sayı: Yerler)

Numarakullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, OCT2BIN işlevi gereken en düşük sayıda karakter kullanır. numara, sonuç değeri önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir. Belirtilmezse, gereken en az sayıda karakter kullanılır.

Örnek

=OCT2HEX(144;4) Sekizli 144 sayısını 4 karakterli onaltılığa çevirir 0064.

SANAL

X + yi ya da x + yi metin biçiminde gösterilen karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir.

Sözdizimi

SANAL(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANAL("4+3j") 4+3j karmaşık sayısının sanal katsayısı 3.

SANBAĞ_DEĞİŞKEN

Radyan cinsinden ifade edilen bir açı olan (teta) bağımsız değişkenini verir (phi açısı).

Sözdizimi

SANBAĞ_DEĞİŞKEN(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANBAĞ_DEĞİŞKEN("3+4i") 3+4i'nin radyan cinsinden teta bağımsız değişkeni (0,927295).

SANBÖL

İki karmaşık sayının, bölümünün sonucunu verir.

Sözdizimi

SANBÖL("Pay"; "Payda")

Pay ve Payda "x+yi" veya "x+yj" formlarında girilen karmaşık sayılardır.

Örnek

=SANBÖL("-238+240i";"10+24i") Formüldeki iki karmaşık sayının bölümü 5+12i.

SANEŞLENEK

Metin biçimindeki karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir.

Sözdizimi

SANEŞLENEK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANEŞLENEK("1+j") sayının karmaşık eşleniği 1-j.

SANGERÇEK

Bir karmaşık sayının gerçek katsayısını döndürür.

Sözdizimi

SANGERÇEK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANGERÇEK("1+3j") gerçek katsayı 1 sonucunu verir.

SANKAREKÖK

metin biçimindeki karmaşık bir sayının kare kökünü verir.

Sözdizimi

SANKAREKÖK(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

SANKAREKÖK("3+4i") 2+1i sonucunu verir.

SANKUVVET

Sonuç bir Sayının KarmaşıkSayı kuvveti olur.

Sözdizimi

SANKUVVET(Karmaşık sayı; Sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Sayı kuvvettir.

Örnek

=SANKUVVET("2+3i";2) -5+12i döndürür.

SANLN

X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının doğal ( e tabanında) logaritmasını verir. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir.

Sözdizimi

SANLN(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANLN("1+j") ikiye yuvarlanırsa 0,35+0,79j sonucunu verir.

SANLOG10

x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir.

Sözdizimi

SANLOG10(Karmaşık sayılar)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANLOG10("1+j") Yuvarlanırsa 0.15+0.34j sonucunu verir.

SANLOG2

x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 2 tabanındaki logaritmasını verir.

Sözdizimi

SANLOG2(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANLOG2("3+4i") 3+4i'nin 2 tabanındaki logaritması (2,321928 + 1,337804i).

SANTOPLA

İki ya da daha fazla karmaşık sayının toplamını verir. Maksimum 29 adet kompleks sayı toplanabilir.

Sözdizimi

SANTOPLA(Karmaşık sayı1; Karmaşık sayı2; ...)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANTOPLA("13+4j";"5+3j") Formüldeki iki karmaşık sayının toplamı 18+7j.

SANÇARP

metin biçimindeki en az 2,en çok 29 karmaşık sayının çarpımını verir.

Sözdizimi

SANÇARP(Karmaşık sayı1; Karmaşık sayı2; ...)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANÇARP("3+4j";"5-3j") İki karmaşık sayının çarpım 27+11j.

SANÇIKAR

İki kompleks sayıyı çıkartarak sonucu verir.

Sözdizimi

SANÇIKAR(Karmaşık sayı 1; Karmaşık sayı 2)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANÇIKAR("13+4j";"5+3j") Formüldeki iki karmaşık sayı arasındaki fark (8 + j).

SANÜS

X + yi ya da x + yi metin biçimindeki bir karmaşık sayının üssünü verir. Sonuç e'nin karmaşık sayı kuvvetidir. e sabitinin değeri yaklaşık 2.71828182845904'e eşittir..

Sözdizimi

SANÜS(Karmaşık sayı)

ComplexNumber "x+yi" veya "x+yj" formunda girilen kompleks bir sayıdır.

Örnek

=SANÜS("1+j") 1+i karmaşık sayısının üssü (1,468694 + 2,287355i).

ÇİFTFAKTÖR

Bir sayının çift çarpınımını (faktöriyel) verir.

Sözdizimi

ÇİFTFAKTÖR(Sayı)

Sayı !!, Sayı sıfıra eşit veya sıfırdan büyük iken,Sayı'nın iki kez faktoriyel değerini döndürür.

ÇİFTFAKTÖR(n) çift sayılar için sonucu verir:

2*4*6*8* ... *n

ÇİFTFAKTÖR(n) tek sayılar için sonucu verir:

1*3*5*7* ... *n

ÇİFTFAKTÖR(0) tanımına göre1 sonucunu verir.

Örnek

=ÇİFTFAKTÖR(5) 15 sonucunu verir.

=ÇİFTFAKTÖR(6) 48 döndürür.

=ÇİFTFAKTÖR(0) 1 sonucunu verir.