Eklenti İşlevleri, Analiz Fonksiyonlarının Listesi Bölüm Bir

Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Ekle


BESINIR

Eğer Sayı, Adım'a eşit veya büyükse 1 sonucunu verir.

Sözdizimi

BESINIR(Sayı; Adım)

Örnek

=BESINIR(5;1) 5'in 1'den büyük veya 1'e eşit olup olmadığını denetler. 1 sonucunu verir.

BESSELI

Birinci türdeki In(x) değiştirilmiş Bessel fonksiyonunu hesaplar.

Sözdizimi

BESSELI(X; N)

Xişlevin hesaplayacağı değerdir.

N Bessel fonksiyonunun In(x) derecesini gösteren bir pozitif sayıdır (N >= 0)

Örnekler

=BESSELI(3.45, 4), 0.651416873060081 döndürür

=BESSELI(3.45, 4.333), 0.651416873060081 döndürür, yukarıdakiyle aynıdır çünkü N'in kesirli kısmı ihmal edilir.

=BESSELI(-1, 3), -0.022168424924332 döndürür

BESSELJ

Birinci türdeki Jn(x) (silindir fonksiyonu) Bessel fonksiyonunu hesaplar.

Sözdizimi

BESSELJ(X; N)

Xişlevin hesaplayacağı değerdir.

N Bessel fonksiyonunun Jn(x) derecesini gösteren bir pozitif sayıdır (N >= 0)

Örnekler

=BESSELJ(3.45, 4), 0.196772639864984 döndürür

=BESSELJ(3.45, 4.333), 0.196772639864984 döndürür, yukarıdakiyle aynıdır çünkü N'in kesirli kısmı ihmal edilir.

=BESSELJ(-1, 3), -0.019563353982668 döndürür

BESSELK

İkinci türdeki Kn(x) değiştirilmiş Bessel fonksiyonunu hesaplar.

Sözdizimi

BESSELK(X; N)

Xişlevin hesaplanacağı pozitif (X>0) değerdir.

N Bessel fonksiyonunun Kn(x) derecesini gösteren bir pozitif sayıdır (N >= 0)

Örnekler

=BESSELK(3.45, 4), 0.144803466373734 döndürür

=BESSELK(3.45, 4.333), 0.144803466373734 döndürür, yukarıdakiyle aynıdır çünkü N'in kesirli kısmı ihmal edilir.

=BESSELK(0, 3), Err:502 döndürür– geçersiz ifade (X=0)

BESSELY

İkinci türdeki Yn(x) Bessel fonksiyonunu hesaplar.

Sözdizimi

BESSELY(X; N)

Xişlevin hesaplanacağı pozitif (X>0) değerdir.

N Bessel fonksiyonunun Yn(x) derecesini gösteren bir pozitif sayıdır (N >= 0)

Örnekler

=BESSELY(3.45, 4), -0.679848116844476 döndürür

=BESSELY(3.45, 4.333), -0.679848116844476 döndürür, yukarıdakiyle aynıdır çünkü N'in kesirli kısmı ihmal edilir.

=BESSELK(0, 3), Err:502 döndürür – geçersiz ifade (X=0)

BIN2DEC

İkilik tabandaki (binary) bir sayıyı onluk tabana (ondalık) dönüştürür.

Sözdizimi

BIN2DEC(Numara)

Numara dönüştürmek istediğiniz ikilik tabandaki sayıdır. Sayı 10'dan fazla karakter (10 bit) içeremez. En önemli sayı biti işaret bitidir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama gösterimi kullanılarak ifade edilir.

Örnek

=BIN2DEC(1100100) 100 sonucunu verir.

BIN2HEX

İkilik tabandaki bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür. Sonuç hexadecimal bir sayıdır.

Sözdizimi

BIN2HEX(Sayı; Yerler)

Numara dönüştürmek istediğiniz ikilik tabandaki sayıdır. Sayı 10'dan fazla karakter (10 bit) içeremez. En önemli sayı biti işaret bitidir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama gösterimi kullanılarak ifade edilir.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir.

Örnek

=BIN2HEX(1100100;6) 000064 sonucunu verir.

BIN2OCT

İkilik (binary) tabandaki bir sayıyı sekizlik (octal) tabana dönüştürür.

Sözdizimi

BIN2OCT(Sayı; Yerler)

Numara dönüştürmek istediğiniz ikilik tabandaki sayıdır. Sayı 10'dan fazla karakter (10 bit) içeremez. En önemli sayı biti işaret bitidir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama gösterimi kullanılarak ifade edilir.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir.

Örnek

=BIN2OCT(1100100;4) İkilik tabandaki 1100100 sayısını dört karakterli sekizlik tabana dönüştürür 0144, sonucunu verir.

DEC2BIN

Onluk (decimal ) tabandaki bir sayıyı ikilik (binary) tabana dönüştürür. Verilen sayı -512 ile 511 arasında ise ikilik sonucu hesaplanabilir.

Sözdizimi

DEC2BIN(Sayı; Yerler)

Sayı bir onluk sayıdır. eğer sayı negatifse, işlev 10 karakterli ikilik sayı ile döner. en önemli biti işaret bitidir, diğer 9 bit ise geri dönen değer içindir.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir.

Örnek

=DEC2BIN(100;8) 100 sayısını sekiz karakterli, 01100100 ikilik sayıya dönüştürür.

DEC2HEX

Onluk (Decimal) tabandaki bir sayıyı onaltılık (Hexadecimal) tabana dönüştürür.

Sözdizimi

DEC2HEX(Sayı; Yerler)

Sayı dönüştürmek istediğiniz ondalık tamsayıdır. Sayı negatifse basamak göz ardı edilir ve DEC2HEX işlevi, en önemlisinin işaret biti olduğu, 10 karakterli (40 bit) onaltılı bir sayı verir. Geri kalan 39 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tümleme işaretlemesi kullanılarak gösterilir.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir.

Örnek

=DEC2HEX(100;4) 0064 döndürür.

DEC2OCT

Onluk (decimal) tabandaki bir sayıyı sekizlik (octal) tabana dönüştürür.

Sözdizimi

DEC2OCT(Sayı; Yerler)

Sayı dönüştürmek istediğiniz ondalık tamsayıdır. Sayı negatifse basamak göz ardı edilir ve DEC2OCT işlevi, en önemlisinin işaret biti olduğu, 10 karakterli (30 bit) sekizli bir sayı verir. Geri kalan 29 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tümleme işaretlemesi kullanılarak gösterilir.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir.

Örnek

=DEC2OCT(100;4) onluk sayısını sekizlik tabanda dört karakterli 0144 değerine dönüştürür.

DELTA

İki değerin eşit olup olmadığını test eder. Sayı1 = sayı2 ise, 1'i, aksi halde 0'ı verir. Bir değerler kümesini süzmek için bu işlevi kullanın.

Sözdizimi

DELTA(Sayı 1; Sayı 2)

Örnek

=DELTA(1;2) 0 değerini verir.

HATAİŞLEV

Alt_sınır ve üst_sınır arasında tamamlanan hata işlevini verir. Gauss hata integralinden değerleri geri döndürür.

Sözdizimi

HATAİŞLEV(Altlimit; Üst sınır)

Alt limit HATAİŞLEV işlevinu tamamlamak için alt sınırdır.

Üst sınır (isteğe bağlı) HATAİŞLEV işlevinu tamamlamak için üst sınırdır. Belirtilmezse, HATAİŞLEV işlevi sıfır ile Alt limit arasında tamamlanır.

Örnek

=HATAİŞLEV(0;1) 0,842701 döndürür.

HATAİŞLEV.DUYARLI

0 ile verilen sınır değeri arasında Gauss hata integralinin değerlerini döndürür.

Sözdizimi

HATAİŞLEV.DUYARLI(AltSınır)

AltSınır integralin sınırıdır. Hesaplama 0 ile bu sınır değer arasında yapılır.

Örnek

=HATAİŞLEV.DUYARLI(1) 0.842701 döndürür.

HEX2BIN

Onaltılık (hexadecimal) tabandaki bir sayıyı ikilik (binary ) tabana dönüştürür.

Sözdizimi

HEX2BIN(Sayı; Yerler)

Sayı bir onaltılı sayı veya onaltılık sayıyı temsil eden dizidir. Sayı 10 karakterden fazla olamaz. Sayının en önemli biti işaret bitidir, takip eden bitler değeri döndürürler. Negatif sayılar ikiye tümleyeni olarak girilir.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir. Belirtilmezse, gereken en az sayıda karakter kullanılır.

Örnek

=HEX2BIN("6a";8) 01101010 döndürür.

HEX2DEC

Onaltılık (hexadecimal) tabandaki bir sayıyı onluk (decimal) tabana dönüştürür.

Sözdizimi

HEX2DEC(Sayı)

Sayı bir onaltılı sayı veya onaltılık sayıyı temsil eden dizidir. Sayı 10 karakterden fazla olamaz. Sayının en önemli biti işaret bitidir, takip eden bitler değeri döndürürler. Negatif sayılar ikiye tümleyeni olarak girilir.

Örnek

=HEX2DEC("6a") 106 döndürür.

HEX2OCT

Onaltılık (hexadecimal) tabandaki bir sayıyı sekizlik (octal) tabana dönüştürür.

Sözdizimi

HEX2OCT(Sayı; Yerler)

Sayı bir onaltılı sayı veya onaltılık sayıyı temsil eden dizidir. Sayı 10 karakterden fazla olamaz. Sayının en önemli biti işaret bitidir, takip eden bitler değeri döndürürler. Negatif sayılar ikiye tümleyeni olarak girilir.

Yerler çıktı alanındaki karakter sayısı anlamına gelir. Belirtilmezse, gereken en az sayıda karakter kullanılır.

Örnek

=HEX2OCT("6a";4) 0152 döndürür.

TÜMHATAİŞLEV

X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV (Gauss hata integrali) işlevini verir.

Sözdizimi

TÜMHATAİŞLEV(Alt sınır)

Alt limit HATAİŞLEV işlevinu tamamlamak için alt sınırdır.

Örnek

=TÜMHATAİŞLEV(1) 1'in tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevi, 0,157299 sayısını verir.

TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI

X ve sonsuzluk arasındaki Gauss hata integralinin tamamlayıcı değerlerini döndürür.

Sözdizimi

TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI(AltSınır)

AltSınır integralin alt sınırıdır

Örnek

TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI(1) 0.157299 döndürür.