Metin Fonksiyonları

Bu bölümde Metin işlevleri hakkında açıklamalar vardır.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Metin


ARAPÇA

Bir normal rakamı, metin olarak, roman rakamına çevirir. Değer O ile 3999 arasında sayı olmalıdır.

Sözdizimi

ARAPÇA("Metin")

Metin bir roma sayısını gösteren metindir.

Örnek

=ARAPÇA("MXIV") 1014 sayısını verir.

=ARAPÇA("MMII") 2002 sayısını verir.

ASC

ASC işlevi, bir karakter dizesindeki tam-genişlikte (iki-bayt) İngilizce veya katakana harflerini yarım-genişlikte (tek-bayt) karakterlerle değiştrierek, bir metin dizesi döndürür.

Dönüşüm tablosu için https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions adresine bakın.

Sözdizimi

ASC("metin")

metin dönüştürülecek karakterleri içeren metindir.

JIS işlevina da bakın.

BUL

Bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur. Ayrıca aramanın nerede başlayacağını belirleyebilirsiniz. Aranan metin bir sayı veye herhangi metin karakteri olabilir. Arama Büyük/küçük harf duyarlı yapılır.

Sözdizimi

BUL(Aranan metin; metin; konum)

Aranan_metin bulunacak metini gösterir.

metin arama işlevinin gerçekleştirileceği metindir.

konum (isteğe bağlı) metnin içinde aramanın başlatılacağı başlangıç karakterinin konum sayısıdır.

Örnek

=BUL(76;998877665544) metin içinde altıncı konumda bulunduğu için 6 sonucunu verir.

BÜYÜKHARF

Metin alanında verilen metni büyük harfe çevirir.

Sözdizimi

BÜYÜKHARF("metin")

metin büyük harfe çevrilmesini istediğiniz metindir. Metin bir başvuru veya metin dizesi olabilir.

Örnek

=BÜYÜKHARF("Günaydın") "GÜNAYDIN" metni ile döner.

BİRLEŞTİR

Birkaç metin dizesini bir metin dizesi şeklinde birleştirir.

Sözdizimi

BİRLEŞTİR("metin1"; ...; "metin30")

metin1; metin2; ... 30 adete kadar metin parçasını tek bir metin dizisi olarak birleştirir.

Örnek

=BİRLEŞTİR("İyi ";"Günler ";"Bayan ";"Burcu") İyi Günler Bayan Burcu metnini verir.

DAMGA

Verilen bir tamsayıyı kullanılan kod sayfasındaki karakter ile değiştirir. Sayı iki haneli veya üç haneli tamsayı olabilir.

127'den büyük olan karakterler sisteminizin karakter kodlamasına bağlıdır (örneğin iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), ve bu nedenle her bilgisayarda aynı görüntülenemeyebilir.

Sözdizimi

DAMGA(Sayı)

Sayı karakterin kod değerini gösteren, 1 ile 255 arasında bir sayıdır.

Örnek

=DAMGA(100) d harfi ile döner.

="abc" & DAMGA(10) & "def" karakter dizisine bir yeni satır ekler.

DAMGA

Bir kod numarasını bir Unicode karaktere veya harfe dönüştürür.

Sözdizimi

UNICHAR(sayı)

Örnek

=UNICHAR(169) Copyright karakterini © döndürür.

Öneri Simgesi

Ayrıca UNICODE() fonksiyonuna da bakın.


DEĞİŞTİR

DEĞİŞTİR, bir metin dizesinin bölümünü, belirlediğiniz karakter sayısına bağlı olarak bir metni başka bir metinle değiştirir. Bu işlev sayıları ve karakterlerin her ikisini de değiştirmek için kullanılabilir. (Otomatik olarak metine dönüştürülebilen). İşlev sonucu daima metin olarak görüntülenir. Şayet metne döndürülmüş sayılar üzerinde hesaplamalar yapmak gibi bir niyetiniz varsa, Bu değeri SAYIYAÇEVİR işlevi ile tekrar sayı haline dönüştürmelisiniz.

Eğer sayı olarak işlenilmesi istenmiyorsa ve otomatik olarak metne dönüştürülecekse, sayı içeren metinler çift tırnak karakterleri içine alınmalıdır.

Sözdizimi

DEĞİŞTİR("Metin"; konum; uzunluk; "yeni metin")

Metin içindeki bazı karakterleri değiştirmek istediğiniz metindir.

konum metin içerisinde değiştirmenin başlayacağı karakterin konumudur.

uzunluk Metin'de yeni metin ile değiştirilecek karakter sayısıdır.

yeni metin Metin'deki karakterlerin yerini alacak yeni metindir.

Örnek

=DEĞİŞTİR("1234567";1;1;"444") "444234567"sonucunu verir. Birinci konumdaki bir karakter yeni metin'deki tüm karakterler ile değiştirilir.

JIS

JIS işlevi, yarım-genişlikte (tek bayt) karakterleri tam-genişlikte (iki-bayt) İngilizce veya katakana karakterleri ile değiştirerek bir metin dizesi döndürür.

Dönüşüm tablosu için https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions adresine bakın.

Sözdizimi

JIS("metin")

metin dönüştürülecek karakterleri içeren metindir.

ASC işlevina da bakın.

KIRP

Bir metin dizisindeki sözcükler arasındaki, ekstra boşluk karakterlerini silerek görüntüler.

Sözdizimi

KIRP("metin")

Metin içinden boşlukların kaldırılacak metinlere karşılık gelir.

Örnek

=TRIM("merhaba dünya ") arada tek boşluk bırakarak ve başta ve sondaki boşluklar olmadan merhaba dünya metnini döndürür.

KOD

Bir metin dizisindeki ilk karakteri sayısal koda çevirir.

Sözdizimi

KOD("metin")

metin ilk karakterinin kodunu öğrenmek istediğiniz metindir.

127'den büyük olan karakterler sisteminizin karakter kodlamasına bağlıdır (örneğin iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), ve bu nedenle her bilgisayarda aynı görüntülenemeyebilir.

Örnek

=KOD("Halit") 72 sayı değeri verir, =KOD("halı") 104 sayı değeri verir.

Not Simgesi

Burda yüklenen kod ASCII değildir, fakat yüklenmiş olan karakter tablosuyla ilişkilidir.


KÜÇÜKHARF

Metin dizisindeki bütün büyük harfleri küçük harfe çevirir.

Sözdizimi

KÜÇÜKHARF(“metin”)

Metin Sözcüklerinin ilk harfleri büyük harfe dönüştürülecek metin.

Örnek

=LOG(7^4;7) 4 sonucunu verir.

LİRA

Bir sayıyı verilen ondalıkta istenen para birimi miktarına çevirir. Değer alanında para birimine çevrilecek sayıyı girin. Seçimli olarak Ondalık haneler alanında ondalık hane sayısı da belirleyebilirsiniz. Şayet bu alanda hiç bir değer yoksa varsayılan olarak bütün sayılar iki ondalık haneli olarak gösterilirler.

Para birimi biçimini, işletim sistemi ayarlarınızdan ayarlayın.

Sözdizimi

LİRA(değer; Ondalık haneler)

değer bir sayıdır, sayı içeren bir hücreye başvuru olabilir, sayı değeri ile dönen bir formül olabilir.

Ondalık haneler (isteğe bağlı) ondalık hanelerin sayısıdır.

Örnek

=LİRA(255) 255,00 TL sonucunu verir.

=LİRA(367,456;2) 367,46 TL sonucunu görüntüler. geçerli sistem yerel ayarları'nda belirlenmiş ondalık ayracını kullanın.

MBUL

Bir karakter dizesinde aranan metnin bulunduğu pozisyonu verir. Seçenek olarak aramanın başlayacağı konum'u belirleyebilirsiniz. Arama metni sayı veya karakter olabilir. Arama Büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Arama düzenli ifadeleri destekler. Örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi bir karakteri içeren ilk konumu bulmak için "all.*" girebilirsiniz. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. - LibreOffice Calc - Hesapla içerisinden düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

MBUL("metin_bul"; "metin"; konum)

Arama metin aranılan metindir.

metin metin_bul aramasını yapmak istediğiniz metindir.

konum (isteğe bağlı) aramanın başlatılacağı karakteri belirtir. Metin'deki ilk karakter karakter sayısı 1'dir. konum belirtilmezse 1 olduğu varsayılır.

Örnek

=MBUL(54;998877665544) metni onuncu konumda bularak, 10 sonucunu verir.

METNEÇEVİR

Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar, bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir.

Sözdizimi

METNEÇEVİR(sayı; Biçim)

Sayı birimden birime dönüştürülecek değerdir.

Biçim Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı sekmesinde Kategori kutusundaki metin biçiminde bir sayı biçimidir. Ondalık ve binler ayracını hücre biçiminde seçmiş olduğunuz dil seçeneğine göre kullanın.

Örnek

=METNEÇEVİR(12,34567;"###,##") 12,35 metni ile döner.

=METNEÇEVİR(12,34567;"000,00") formülü 012,35 metnini görüntüler.

ONDALIK

Bir metni Sayı sistem'ine göre, verilen tabanda pozitif sayıya dönüştürür. Taban 2 ile 36 arasında olmalıdır. Boşluklar ve sekmeler ihmal edilir. Metin alanı büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Eğer kök 16 ise, onaltılık gösterim için başına x veya X ve 0x veya 0X ve sonuna eklenen h veya H gözardı edilir. Kök 2 ise sona eklenen b veya B göz ardı edilir. Sayı sisteminde bulunmayan karakterler sonucunda, hata: Geçersiz değişken hatası meydana gelir.

Sözdizimi

ONDALIK("metin"; kök)

metindönüştürülecek metindir. A1 gibi onaltılık bir sayıyı ile A1 hücre referansını ayırt edebilmek için, "A1"ve "FA03" gibi sayıları çift tırnak karakterleri içine gibi almalısınız.

kök sayı sisteminini tabanı gösteren bir sayıdır. 2 ile 36 arasında pozitif bir tam sayıdır.

Örnek

=SANGERÇEK("1+3j") gerçek katsayı 1 sonucunu verir.

=ONDALIK("FACE";16) 64206 ondalık sayısı sonucunu verir.

=ONDALIK("0101";2) sonucunda 5 değerini verir.

ORTAB

Bir DBCS metninden bir metin dizesi döndürür. İşlev parametreleriyle başlangıç noktası ve alınacak harf sayısını belirler.

Sözdizimi

ORTAB("Metin"; Başlat; Bayt_sayısı)

Metin içinden karakterler çıkarılacak metin dizesidir.

Başlat metinde ayıklamak istediğiniz ilk karakterin konumudur.

Bayt_sayısı ORTAB işlevinin metinden döndüreceği karakter sayısının bayt cinsinden miktarıdır.

Örnekler

ORTAB("中国";1;0) "" döndürür (0 bayt her zaman boş karakter dizisidir).

ORTAB("中国";1;1) " " döndürür (1 bayt bir DBCS karakterinin sadece yarısı ettiğinden sonuç boşluk karakteridir).

ORTAB("中国";1;2) "中" döndürür (2 bayt tam bir DBCS karakteri eder).

ORTAB("中国";1;3) "中 " döndürür (3 bayt bir buçuk DBCS karakteri ettiğinden son bayt için sonuç boşluk karakteridir).

ORTAB("中国";1;4) "中国" döndürür (4 bayt iki tam DBCS karakteri eder).

ORTAB("中国";2;1) " " döndürür (bayt konumu olan 2 bir DBCS karakter dizisinin başlangıcı olmadığından sonuç 1 boşluk karakteri olur).

ORTAB("中国";2;2) " " döndürür (bayt konumu olan 2 ilk DBCS karakterinin son yarısı olduğundan ve 2 bayt istendiğinden bu da diğer karakterin karakterin yarısına karşılık geldiğinden 2 boşluk karakteri döndürülür).

ORTAB("中国";2;3) " 国" döndürür (bayt konumu olan 2 bir DBCS karakterinin başlangıcı olmadığından 2 konumu için bir boşluk karakteri döndürülür).

ORTAB("中国";3;1) " " döndürür (bayt konumu olan 3 bir DBCS karakter dizisinin başlangıcındaki karakter olduğundan ve 1 bayt sadece bir DBCS karakterinin yarısı olduğundan bir boşluk karakteri döndürülür).

ORTAB("中国";3;2) "国" döndürür (bayt konumu olan 3 bir DBCS karakterinin başlangıcı olduğundan, 2 bayt bir DBCS eder).

ORTAB("office";2;3) "ffi" döndürür (bayt konumu olan 2 DBCS olmayan bir karakterin başlangıcıdır ve 3 bayt 3 karakter olarak döndürülür).

PARÇAAL

Bir metinden metin dizesi alır. İşlev parametreleriyle başlangıç noktası ve alınacak harf sayısı belirlenebilir.

Sözdizimi

PARÇAAL("metin"; başlat; sayı)

"metin" içinden karakterler çıkarılacak metin dizesidir.

başlat metinde ayıklamak istediğiniz ilk karakterin konumudur. Metin'deki ilk karakterin başlat sayısı 1'dir ve böylece devam eder.

sayı işlevin metinden vermesini istediğiniz karakter sayısını belirler.

Örnek

=SAĞDAN("Sun";2) sonucunda "un" metni görüntülenir.

ROMEN

Bir sayıyı Romen rakamına çevirir. Değer aralığı 0 ile 3999 arasında olmalıdır. Kip 0 ile 4 arasında tamsayı olabilir.

Sözdizimi

ROMEN(Sayı; kip)

Sayı Roma rakamına dönüştürülecek sayıdır.

Kip (isteğe bağlı) basitlik derecesini gösterir. Daha yüksek sayı değeri, roma rakamının daha basitleştirilmesini sağlar. En yüksek Kip değeri 4 olabilir.

Örnek

=ROMEN(999) sonucunda CMXCIX görüntülenir.

=ROMEN(999;0) sonucunda CMXCIX görüntülenir.

=ROMEN (999;1) LMVLIV romen sayısını görüntüler.

=KOMBİNASYON(3;2) 3 sonucunu verir.

=KOMBİNASYON(3;2) 3 sonucunu verir.

=KOMBİNASYON(3;2) 3 sonucunu verir.

SAYIDÜZENLE

Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir, ondalık hane sayısı ve binler ayracını belirleyebilirsiniz.

Sözdizimi

SAYIDÜZENLE(sayı; Onluk; Binler ayracı yok)

sayı yuvarlamak ve metne dönüştürmek istediğiniz sayıdır.

Onluk Sayıda görüntülenecek ondalık hane sayısıdır.

Binler ayracı yok (isteğe bağlı) binler ayracının kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Eğer parametre 0 olmayan bir sayı ise binler ayracı kullanılmaz. Eğer parametre 0 ise veya verilmemişse geçerli yerel ayarlar'ınıza göre binler ayracı görüntülenir.

Örnek

=SAYIDÜZENLE(1234567.89;3) işlev sonucunda sayı 1.234.567,890 şeklinde metin dizisi olur.

=SAYIDÜZENLE(1234567.89;3;1) 1234567.890 metin dizesini verir.

SAYIYAÇEVİR

Bir metin dizisini sayıya çevirir.

Sözdizimi

SAYIYAÇEVİR("metin")

Metin sayıya çevrilecek metindir.

Örnek

=LN(ÜS(321)) 321 sonucu döner.

SAĞDAN

Bir metindeki son karakteri verir.

Sözdizimi

SAĞDAN("metin")

metin sağ tarafından karakter alınacak metindir.

sayı (isteğe bağlı) metin dizesinin sonundan (sağ tarafından) alınacak karakter sayısıdır.

Örnek

=SAĞDAN("Sun";2) sonucunda "un" metni görüntülenir.

SAĞDAN

Çift bayt karakter kümeleri (DBCS) için son karakteri veya karakterleri döndürür.

Sözdizimi

SAĞDAN("Metin"; Bayt_sayısı)

Metin sağ tarafından karakter alınacak metindir.

Bayt_sayısı (isteğe bağlı) metin başlangıcından itibaren SAĞDAN tarafından alınacak karakter sayısını belirler.

Örnekler

SAĞB("中国";1) " " döndürür (1 bayt bir DBCS karakterinin ancak yarısı ettiğinden bir boşluk karakteri döndürülür).

SAĞB("中国";2) "国" döndürür (2 bayt bir tam DBCS karakteri oluşturur).

SAĞB("中国";3) " 国" döndürür (3 bayt bir buçuk DBCS karakteri oluşturduğundan ilk yarım karakter yerine bir boşluk döndürülür).

SAĞB("中国";4) "中国" döndürür (4 bayt iki tam DBCS karakteri oluşturur).

SAĞB("office";3) "ice" döndürür (herbiri 1 bayt olan 3 tane DBCS olmayan karakter döndürülür).

SOLDAN

Bir metindeki ilk karakter veya karakterler ile geri döner.

Sözdizimi

SOLDAN("metin"; sayı)

metin ayıklamak istediğiniz karakterleri içeren metin dizesidir.

sayı (isteğe bağlı) metin başlangıcından itibaren alınacak karakter sayısını belirler. Parametre verilmemişse birinci karakter alınır.

Örnek

=SOLDAN("output";3) işlevin sonucu “out” görüntülenir.

SOLDAN

Bir DBCS metninin ilk karakterlerini döndürür.

Sözdizimi

SOLDAN("Metin"; Bayt_sayısı)

Metin ilk karakterleri belirlenecek metindir.

Bayt_sayısı (isteğe bağlı) metin başlangıcından itibaren SOLDAN tarafından alınacak karakter sayısını belirler. Eğer bu parametre tanımlanmazsa bir karakter döndürülür.

Örnekler

SOLB("中国";1) " " döndürür (1 bayt DBCS karakterinin yarısıdır ve yerine bir boşluk karakteri döndürülür).

SOLB("中国";2) "中" döndürür (2 bayt bir tam DBCS karakterini oluşturur).

SOLB("中国";3) "中 " döndürür (3 bayt bir buçuk DBCS karakteri ettiğinden son karakter yerine boşluk döndürülür).

SOLB("中国";4) "中国" döndürür (4 bayt iki tam DBCS karakteri oluşturur).

SOLB("ofis";3) "ofi" döndürür (her biri 1 bayt olan 3 DBCS olmayan karakter).

T

Değer'in başvuruda bulunduğu metni verir. Değer bir metin değilse boş metin görüntüler.

Sözdizimi

T(değer)

değer sınamak istediğiniz değerdir. Değer metin ise veya metne başvuruda bulunuyorsa, T işlevi değer verir. Değer metne başvuruda bulunmuyorsa, T işlevi "" (boş metin) verir.

Örnek

=M(12345) boş metin değeri ile döner.

=M("12345") 12345 karakter dizisini verir.

TABAN

Bİr pozitif tam sayıyı istenilen tabanda Sayı sistemi'nde metne dönüştürür. 0-9 sayı karakterleri ve A-Z harfleri kullanılır.

Sözdizimi

Taban(sayı; kök; [MinimumLength])

sayı dönüştürülecek pozitif tamsayıdır.

kök sayı sisteminini tabanı gösteren bir sayıdır. 2 ile 36 arasında pozitif bir tam sayıdır.

Asgari uzunluk (isteğe bağlı) Yaratılacak olan karakter dizisinin en az uzunluğunu belirler. Eğer metin gösterilen asgari uzunluk'tan kısaysa, dizenin soluna sıfırlar eklenir.

Örnek

=TABAN(17;10;4) onluk sistem içinde 0017 metin sonucunu verir.

=TABAN(17;2) ikilik sayı sisteminde 10001 metnini verir.

=TABAN(255;16;4) onaltılık sayı sistemi gösteriminde "00FF" metni ile döner.

TEMİZ

Yazdırılamayan bütün karakterler metin dizisinden silinir.

Sözdizimi

TEMİZ("metin")

metin içinden yazdırılamayan karakterleri çıkarmak istediğiniz herhangi bir işlem tablosu metnine başvuru ya da bir metindir.

TOPLUMETİN

Bir sayıyı para birimlerini de içeren,Tayland metnine çevirir.

Sözdizimi

TOPLUMETİN(Sayı)

Sayı herhangi bir sayı. "Baht" (Tayland lirası) sayının tamsayılardan oluşan kısmına uygulanır, ve "Satang" ( Tayland kuruşu) sayının ondalık kısmına uygulanır (Sayı tai dilinde metin olarak yazılır).

Örnek

=TOPLUMETİN(12,65) Tayland dilindeki karakterlerle bir metin dizesi döndürür, ki bu "on iki Baht ve altmış beş Satang" anlamına gelir.

UNICODE

Bir metin dizisi içinde ilk Unicode karakterin sayısal kodunu döndürür.

Sözdizimi

UNICODE("Metin")

Örnek

=UNICODE("©") Copyright karakteri için 169 Unicode sayısını döndürür.

Öneri Simgesi

Ayrıca UNICHAR() fonksiyonuna da bakın.


UYGUN

Metindeki her kelimenin ilk harfini büyük harfe dönüştürür.

Sözdizimi

UYGUN("Metin")

Metin Sözcüklerinin ilk harfleri büyük harfe dönüştürülecek metin.

Örnek

=UYGUN("open office") Open Office değerini döndürür.

UZUNLUK

Boşluklar dahil metin dizisinin boyunu sayı olarak verir.

Sözdizimi

UZUNLUK("metin")

metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir. Boşluklar karakter olarak sayılır.

Örnek

=UZUNLUK("Günaydın arkadaşlar") metnin uzunluğu olan 19 sayısını verir.

=TAMSAYI(5,7) 5 sonucunu verir.

UZUNLUK

Çift bayt karakter kümesi dilleri (DBCS) için bir metin dizisindeki karakterleri temsil için kullanılan bayt sayısını döndürür.

Sözdizimi

UZUNLUK("Metin")

Metin uzunluğunu bulmak istediğiniz metindir.

Örnekler

UZUNLUKB("中") 2 döndürür (2 baytlık 1 DBCS karakteri).

UZUNLUKB("中国") 4 döndürür (herbiri 2 bayt olan 2 DBCS karakteri).

UZUNLUKB("office") 6 döndürür (her biri 1 baytlık 6 DBCS olmayan karakter).

=UZUNLUK("Günaydın arkadaşlar") 19 sayısını döndürür.

=UZUNLUK(12345.67) 8 döndürür.

YERİNEKOY

Bir metin dizisinde eski metinin yerine yeni metni koyar.

Sözdizimi

YERİNEKOY("metin"; "metin_ara"; "yeni metin"; olay)

Metin metin bölgeleri değişecek metin blokudur.

metin_ara değiştirmek istediğiniz metindir (yineleme sayısıyla).

yeni metin metin_ara yerine koymak istediğiniz metindir.

olay (isteğe bağlı) metinin nerelerde yeni metin ile değiştirileceğini belirtir. olay belirtilirse, metin yalnız orada değiştirilir. Belirtilmezse, metin, metinde geçtiği her yerde yeni metin ile değiştirilir.

Örnek

=YERİNEKOY("123123123";"3";"abc") 12abc12abc12abc. Metnini verir.

=YERİNEKOY("123123123";"3";"abc";2) 12312abc123 metnini görüntüler.

YİNELE

Metni belirtilen sayıda yineler. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YİNELE işlevini kullanın.

Sözdizimi

YİNELE(“metin”; sayı)

metin tekrarlanacak olan metindir.

sayı metinin kaç kez yineleneceğini belirten pozitif bir sayıdır.

YİNELE işlevinun sonucu 65.535 karakterden uzun olamaz, aksi halde YİNELE işlevi Hata: karakter zinciri çok uzun hatasını verir.

Örnek

=YİNELE("Günaydın";2) GünaydınGünaydın metnini verir.

ÖZDEŞ

İki metin dizesini karşılaştırır. Metinler özdeş ise DOĞRU değeri döner. Bu işlev büyük/küçük harf duyarlıdır. ÖZDEŞ işlevini, bir belgeye girilen metni sınamak için kullanın

Sözdizimi

ÖZDEŞ("metin_1"; "metin_2")

metin_1 karşılaştırılacak birinci metin dizesidir.

metin_2 karşılaştırılacak ikinci metin dizesidir.

Örnek

=ÖZDEŞ("Sun microsystems";"Sun Microsystems") YANLIŞ sonucunu verir.