Özel VBA fonksiyonları

LibreOffice Basic VBA desteği etkinleştirildiğinde bu fonksiyonlar kümesini ekler

Bu özel VBA işlevleri, LibreOffice Basic modülünün ilk makrosundan önce Option VBASupport 1 ifadesi yerleştirildiğinde etkinleştirilir.

Metin fonksiyonları

AscW Fonksiyonu [VBA]

Bir karakter dizisinin ilk karakterinin Unicode değerini döndürür.

ChrW Fonksiyonu [VBA]

Belirtilen karakter koduna karşılık gelen Unicode karakterini döndürür.

InStrRev Fonksiyonu [VBA]

Bir karakter dizisinin içindeki başka bir karakter dizisinin konumunun başlangıç konumunu döndürür.

StrReverse Fonksiyonu [VBA]

Karakter sırası tersine döndürülmüş karakter dizisini döndürür.

Finansal fonksiyonlar

DDB Fonksiyonu [VBA]

Aritmetik-azalma yöntemini kullanarak, belli bir dönemde bir malın amortisman değerini döndürür.

FV Fonksiyonu [VBA]

Dönemsel sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın gelecekteki değerini döndürür.

IPmt Fonksiyonu [VBA]

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemdeki faiz ödemesini döndürür.

IRR Fonksiyonu [VBA]

Bir yatırımın iç getiri oranını hesaplar.

MIRR Fonksiyonu [VBA]

Bir dizi yatırımın değiştirilmiş iç getiri oranını hesaplar.

NPer Fonksiyonu [VBA]

Bir kredi veya yatırım için dönem sayısını hesaplar.

NPV Fonksiyonu [VBA]

Sağlanan iskonto oranına, bir dizi mevduat ve para çekme işlemine dayanan bir yatırımın Net Bugünkü Değerini hesaplar.

Pmt Fonksiyonu [VBA]

Bir kredi veya yatırım için sabit periyodik ödemeleri hesaplar.

PPmt Fonksiyonu [VBA]

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemde yapılan ana para ödemesini verir.

PV Fonksiyonu [VBA]

Bir sabit ödemeli bir yatırımın şu anki değerini getirir.

Rate Fonksiyonu [VBA]

Bir sabit ödemeli bir yatırımın şu anki değerini getirir.

SLN Fonksiyonu [VBA]

Dönem başına doğrusal azalan amortismanı hesaplar. Bu azalma miktarı yıpranma süresi boyunca sabittir.

SYD Fonksiyonu [VBA]

Aritmetik düşen amortisman oranını döndürür.

Tarih ve zaman fonksiyonları

FormatDateTime Fonksiyonu [VBA]

Bir tarih ifadesine bir tarih ve/veya saat biçimi uygular ve sonucu bir dize olarak döndürür.

MonthName Fonksiyonu [VBA]

MonthName işlevi, belirtilen bir ay numarasının yerelleştirilmiş adını döndürür.

WeekdayName Fonksiyonu [VBA]

WeekdayName işlevi, haftanın belirli bir gününün hafta içi adını döndürür.

I/O Fonksiyonları

Input Fonksiyonu [VBA]

Bir Girdi veya İkilik dosyasının (Karakter Dizisi) açık akışını döndürür.

Matematiksel Fonksiyonlar

Round Fonksiyonu [VBA]

Yuvarla işlevi, belirli bir sayıya yuvarlanmış bir sayı döndürür.

Nesne Fonksiyonları