UCase Fonksiyonu

Bir karakter dizisindeki küçük karakterleri büyük karakterlere dönüştürür.

Bakınız: Sol İşlevi.

Sözdizimi:

UCase (Text As String)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Text: Dönüştürmek istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' "las vegas" değerini döndürür

    Print UCase(sVar) REM "LAS VEGAS" değerini döndürür

End Sub