Mid Fonksiyonu, Mid İfadesi

Karakter dizisi ifadesinin belirtilen kısmını (Mid fonksiyonu) döndürür veya karakter dizisi ifadesinin bir kısmını başka bir karakter dizisi ile (Mid deyimi) değiştirir.

Sözdizimi:

Mid (Metin As String, Başla As Long [, Uzunluk As Long]) or Mid (Metin As String, Başla As Long , Uzunluk As Long, Metin As String)

Dönen değer:

String (Sadece fonksiyon tarafından)

Parametreler:

Metin: Dönüştürmek istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

Başla: Değiştirmek veya geri dönüşün başlayacağı karakter dizisi kısmındaki karakter dizisi içindeki karakter konumunu belirten sayısal ifade. En fazla izin verilen değer 65535'tir.

Uzunluk: Değiştirmek veya geri döndürmek istediğiniz karakter sayısını döndüren sayısal ifade. İzin verilen en fazla değer 65535'tir.

Mid fonksiyonu içindeki Uzunluk parametresi eğer atlanırsa, karakter dizisi ifadesindeki başlangıçtan sona kadar tüm karakterler döndürülür.

Mid deyimi içindeki Uzunluk değeri eğer değiştirmek istediğiniz metnin boyundan küçükse, metin belirtilen boya küçültülür.

Metin: Karakter dizisi ifadesini değiştireceğiniz karakter dizisi (Mid deyimi).

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Lütfen uluslararası 'YYYY-MM-DD' biçiminde bir tarih girin")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub