Format Fonksiyonu

Bir sayıyı karakter dizisine dönüştürür ve belirlediğiniz biçime göre biçimlendirir.

Sözdizimi:

Format (Sayı [, Format As String])

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Number: Biçimlendirilmiş bir karakter dizisine dönüştürmek istediğiniz sayısal ifade.

Biçim: Sayı için biçim numarasını belirten karakter dizisi. Eğer Biçim atlanırsa, Biçim fonksiyonu Str fonksiyonu gibi iş yapar.

Biçimlendirme Kodları

Aşağıdaki liste bir sayıyı biçimlendirmek için kullanabileceğiniz kodları tanımlar.

0: Eğer Sayı biçim kodunun içinde 0 konumunda bir sayıya sahipse, basamak gösterilir, aksi halde sıfır gösterilir.

Eğer Sayı biçim konundaki sıfırlardan daha az basmağa dahipse, (ondalığın her iki tarafında), öndeki veysa sondaki sıfırlar gösterilir. Eğer sayı biçim kodundaki sıfırlardan ondalığın soluna doğru daha fazla basamağa sahipse, ek basamaklar biçimlendirilmeden gösterilir.

Sayı içindekş ondalık konumlar Biçim kodundaki ondalık ayraçtan sonra gözüken sıfır sayısına göre yuvarlatılır.

#: Eğer Sayı Biçim kodu içindeki # yertutucunun konumunda bir basamağa sahipse, basamak gösterilir, aksi durumda konumda hiç bir şey gösterilmez.

Bu sembol 0 gibi çalışır, eğer say içerisindeki basamaklardan daha fazla # karakteri içim kodu içerisinde varsa, öndeki veya sonraki sıfırların gösterilmemesi dışında.

.: Ondalık yer tutucusu kendisinin sağında ve solunda kaç ondalık yer olacağını belirler.

Eğer biçim kodun bu sembolün solunda sadece # yertutucuya sahipse, 1'den küçük sayılar ondalık ayraç ile başlar. kesirli sayılardaki sondaki sıfırları her zaman göstermek için, 0'ı ondalık ayrasın solundaki ilk basamak için yertutucu olarak kullanın.

%: Sayıyı 100 ile çarpar ve sayının görüntülendiği yere bir yüzde işareti (%) ekler.

E- E+ e- e+ : Eğer biçim kodu en azından bir basamak yertutucuya (0 veya #) E-, E+ veya x+ sembollerinin sağında sahipse, say bilimsel veya üstel olarak biçimlendirilir. E veya e sayı ile üs arasına yerleştirilir. Sembolüm sağındaki basamaklar için olan yertutucu sayısı, üstteki basamak sayısını belirtir.

Eğer üs negatif ise, eksi işareti E-, E+, e-, e+ üstünden hemen önce gösterilir. Eğer üs pozitif ise, sadece E+ or e+ üslerinden önce artı işareti gösterilir.

Binlik sınırlandırıcı eğer biçim kodu basamak yertutucuları (0 veya #) ile kapatılmış biçim koduna sahipse gösterilir.

Noktanın binlik ve ondalık ayraç olarak kullanılması bölgesel ayarlara bağlıdır. Bir sayıyı Basic kaynak koduna eklediğiniz zaman, ondalık sınırlandırıcı olarak her zaman nokta kullanın. Ondalık ayraç olarak asıl gösterilecek karakter sistem ayarlarınızdaki sayı biçimine bağlıdır.

- + $ ( ) boşluk: Biçim koduna eklenen bir artı (+), eksi (-), dolar ($) veya köşeli parantez gerçek birer karakter olarak gözükür.

Burada listelenenler dışındaki karakterleri görüntülemek için önüne bir ters bölü işareti (\) koymalı veya çift tırnak (" ") içinde yazmalısınız.

\ : Ters bölü işareti takip eden karakteri biçimlendirme kodu olarak görüntüler.

Biçim kodu içerisindeki özel anlama sahip karakterler, sadece ters bölü işareti önlerine geldiğinde gerçek karakterler olarak gösterilir. Ters bölü işaretinin kendisi gözükmez, tabi eğer iki tane ters bölüyü (\\) biçim koduna eklemiyorsanız.

Biçim kodu içerisinde gerçek karakter olarak güzükmeleri için önlerine ters bölü işareti konması gereken karakterler tarih ve zaman biçim karakterleri (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), sayısal biçimlendirme karakterleri (#, 0, %, E, e, virgül, nokta) ve karakter dizisi biçimlendirme karakterleridir (@, &, <, >, !).

Aşağıdaki önceden tanımlanmış sayı biçimlerini de kullanabilirsiniz. "Genel Sayı" haricindeki tüm önceden tanımlanmış biçim kodları sayıyı noktadan sonra iki basamaklı bir sayı halinde döndürür.

Eğer önceden tanımlanmış biçimleri kullanırsanız biçimin adı tırnak işaretleri arasına yazılmalıdır.

Önceden tanımlanmış biçim

General Number: Sayılar girildiği gibi görüntülenir.

Currency: Sayının önüne bir dolar işareti yerleştirir ve negatif sayıları parantez içine alır.

Fixed: Ondalık ayracından sonra en az bir basamak görüntüler.

Standard: Sayıyı binler ayracıyla görüntüler.

Percent: Sayıyı 100 ile çarpar ve sonuna bir yüzde işareti ekler.

Scientific: Sayıyı bilimsel biçimde görüntüler (örneğin 1000 yerine 1.00E+03)

Biçim kodu noktalı virgüller ile ayrılmış üç kısma bölünebilir. İlk kısım pozitif değerlerin biçimini, ikinci kısım negatif değerlerin biçimin ve üçüncü kısımsa sıfıları belirler. Eğer sadece bir biçim kodu belirtirseniz, tüm sayılara uygulanır.

LibreOffice Basic içerisinde kullanılan sayılar, tarihler ve yüzdelerin biçimlendirmesini kontrol etmek için yerel ayarlayabilirsiniz, - Dil Seçenekleri - Diller içerisinde. Basic biçim kodları içerisinde, ondalik nokta (.) her zaman yereliniz içerisinde ondalık ayracı olarak tanımlı yer tutucu olarak kullanılır ve karşılık gelen karakter ile yerdeğiştirlecektir.

Aynısı tarih, zaman ve döviz biçimleri için yerel ayarlara uygulanır. Basic biçim kodu yerel ayarınıza göre yorumlanıp gösterilecektir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    ' sayıları Basic kaynak koduna eklerken ondalık sınırlandırıcı olarak her zaman nokta kullanın.

    ' İngilizce yerelinde 6,328.20, Almanya yerelinde 6.328,20 görüntüler.

End Sub