Chr Fonksiyonu

Karşılık gelen karakter koduna ait karakteri döndürür.

Sözdizimi:

Chr(İfade As Integer)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

İfade: Geçerli bir 8 bit ASCII değerini (0-255) veya 16 bit Unicode değerini ifade eden sayısal değişkenler.

Bir yazıcıya veya çıktı kaynağına özel kontrol dizileri yollamak için Chr$ fonksiyonunu kullanın. Karakter dizisi ifadesine çift tırnak eklemek için de kullanabilirsiniz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleChr

    REM Bu örnek bir karakter dizisi içerisine çift tırnak (ASCII değeri 34) ekler.

    MsgBox "Bir "+ Chr$(34)+"ufak" + Chr$(34)+" gezi."

    REM Çıktı iletişim penceresinde şu şekilde gözükür: Bir "ufak" gezi.

End Sub

ASC