LBound Fonksiyonu

Bir dizinin alt sınırını döndürür.

Sözdizimi:

LBound (ArrayName [, Dimension])

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

ArrayName: Döndürmek istediğiniz dizi boyutunun üst (Ubound) ya da alt (LBound) sınırı için dizi adı.

[Dimension]: Hangi boyuta göre üst (Ubound) veya alt (LBound) sınırın döndürüleceğini belirten tam sayı. Eğer bir değer tanımlanmamışsa, ilk boyut varsayılır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

9 İndeks tanımlanan aralığın dışında

Örnek:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' Returns 10

  Print UBound(sVar()) Returns 20

  Print LBound(sVar(),2) ' Returns 5

  Print UBound(sVar(),2) ' Returns 70

End Sub