IsEmpty Fonksiyonu

Değişen bir değişkenin Boş değer içerip içermediğini kontrol eder. Boş değer değişkenin ilklendirilmediğini ifade eder.

Sözdizimi:

IsEmpty (Var)

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

Var: Test etmek istediğiniz herhangi değişken. Eğer değişken Boşluk karakteri içeriyorsa True, aksi halde False değerini döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' True değerini döndürür

End Sub