IsDate Fonksiyonu

Bir sayısal değerin veya karakter dizisinin Tarih değişkenine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini kontrol eder.

Sözdizimi:

IsDate (İfade)

Dönen değer:

Bool

Parametreler:

İfade: Test etmek istediğiniz herhangi sayısal veya karakter dizisi ifadesi. Eğer ifade bir tarihe dönüştürülebilirse fonksiyon True, aksi halde False döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    print IsDate(sDateVar) REM True Döndürür

    sDateVar = "12121997"

    print IsDate(sDateVar) REM False döndürür

End Sub