CStr Fonksiyonu

Herhangi bir sayısal ifadeyi karakter dizisine dönüştürür.

Sözdizimi:

CStr (Expression)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

İfade: Dönüştürmek istediğiniz geçerli herhangi karakter dizisi veya sayısal ifadedir.

İfade Türleri ve Dönüşüm Raporları

Boolean :

Değerlendiren dize ya Doğru ya da Yanlış.

Date :

Tarih ve zaman içeren karakter dizisi.

Null :

Çalışma zamanı hatası.

Empty :

Hiç karakter içermeyen dizi.

Any :

Karakter dizisine karşılık gelen sayı.


Kayan noktalı sayının sonundaki sıfırlar döndürülen değere dahil edilmezler.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub