CDec Fonksiyonu

Bir karakter dizilimini ya da nümerik ifadeyi ondalık ifadeye dönüştürür.

Sözdizimi:

CDec(İfade)

Dönen değer:

Ondalık sayı.

Parametre:

İfade: Dönüştürmek istediğiniz karakter veya sayısal ifade