Değişkenler

Takip eden ifadeler ve fonksiyonlar değişkenler ile çalışmak içindir. Bu fonksiyonları değişkenleri tanımlamak veya ifade etmek için, bir değişken türünü diğerine çevirmek için veya değişken türünü belirlemek için kullanabilirsiniz.

CCur Fonksiyonu

Bir karakter dizilimini ya da nümerik ifadeyi para birimi ifadesine dönüştürür. Para birimi sembolleri ve ondalık ayraçlar için yerel ayarlar kullanılır.

CBool Fonksiyonu

Bir karakter dizisi kıyasını veya sayısal kıyası İkilik ifadeye dönüştürür veya tekil bir sayısal ifadeyi İkilik ifadeye dönüştürür.

CDate Fonksiyonu

Herhangi bir dizilimi ya da sayısal ifadeyi bir tarih değerine dönüştürür.

CDec Fonksiyonu

Bir karakter dizilimini ya da nümerik ifadeyi ondalık ifadeye dönüştürür.

CDbl Fonksiyonu

Herhangi sayısal veya karakter dizisi ifadesini çift duyarlı reel sayı (double) türünde bir ifadeye dönüştürür.

CInt Fonksiyonu

Herhangi bir karakter dizinini ya da sayısal ifadeyi tamsayıya dönüştürür.

CLng Fonksiyonu

Herhangi bir karakter dizinini ya da sayısal ifadeyi uzun tamsayıya dönüştürür.

Const İfadesi

Bir karakter dizisini sabite dönüştürür.

CSng Fonksiyonu

Herhangi bir dizilimi ya da sayısal ifadeyi bir Tekil veri türüne dönüştürür.

CStr Fonksiyonu

Herhangi bir sayısal ifadeyi karakter dizisine dönüştürür.

CVar Fonksiyonu

Karakter dizisi ya da sayısal bir ifadeyi variant ifadesine dönüştürür.

CVErr Fonksiyonu

Bir karakter dizisini veya sayısal ifadeyi "Error" alt tipinin bir değişik ifadesine çevirir.

DefBool İfadesi

Eğer hiç bir tür tanımı karakteri veya anahtar kelime tanımlanmadıysa, DefBool deyimi harf aralığına göre varsayılan veri türünü ayarlar.

DefCur İfadesi

Eğer hiç bir tür tanımı veya anahtar kelime tanımlanmamışsa, DefCur deyimi varsayılan değişken türünü ayarlar, harf aralığına göre.

DefDate İfadesi

Eğer tür bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtilmezse, DefDate ifadesi varsayılan değişkeni türünü mektup aralıklarına göre ayarlar.

DefDbl İfadesi

Eğer tip-bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtmezse, varsayılan değişken türü, mektup aralıklarına göre ayarlar.

DefErr İfadesi

Eğer tip-bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtmezse, DefErr komutu varsayılan değişken türünü, mektup aralıklarına göre ayarlar.

DefInt İfadesi

Eğer tip-bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtmezse, varsayılan değişken türü, mektup aralıklarına göre ayarlar.

DefLng İfadesi

Eğer tip-bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtmezse, varsayılan değişken türü, mektup aralıklarına göre ayarlar.

DefObj İfadesi

Eğer tip-bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtmezse, varsayılan değişken türü, mektup aralıklarına göre ayarlar.

DefSng İfadesi

Eğer hiç tür bildirimi veya anahtar kelime belirtilmemişse DefSng ifadesi harf aralığına göre varsayılan değişken türünü ayarlar.

DefStr İfadesi

Eğe tür tanımlama karakteri veya anahtar kelimesi belirtilmemişse, DefStr deyimi varsayılan değişken türünü harf aralığınıa göre ayarlar.

DefVar İfadesi

Eğer tip-bildirim karakteri ya da anahtar sözcük belirtmezse, varsayılan değişken türü, mektup aralıklarına göre ayarlar.

Dim İfadesi

Bir değişken ya da dizi bildirir.

ReDim İfadesi

Bir değişken ya da dizi bildirir.

Type İfadesi

UNO olmayan veri yapılarının tanımları.

IsArray Fonksiyonu

Bir dizi içerisindeki değişkenin bir veri alanı olmasını belirler.

IsDate Fonksiyonu

Bir sayısal değerin veya karakter dizisinin Tarih değişkenine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini kontrol eder.

IsEmpty Fonksiyonu

Değişen bir değişkenin Boş değer içerip içermediğini kontrol eder. Boş değer değişkenin ilklendirilmediğini ifade eder.

IsError Fonksiyonu

Bir değişkenin hata değeri içerip içermediğini kontrol eder.

IsNull Fonksiyonu

Bir Değişkenin Null değeri içerdiğini test eder, ki bu da değişkenin veri içermediğini gösterir.

IsNumeric Fonksiyonu

Bir ifadenin sayı olup olmadığını test eder. Eğer ifade bir sayı ise, fonksiyon Doğru, değilse Yanlış döndürür.

IsObject Fonksiyonu

Bir nesne değişkeninin OLE nesnesi olup olmadığını test eder. Eğer değişken OLE nesnesi ise TRUE değilse FALSE döndürür.

LBound Fonksiyonu

Bir dizinin alt sınırını döndürür.

UBound Fonksiyonu

Bir dizinin üst sınırını döndürür.

Let İfadesi

Bir değeri bir değişkene atar.

Array Fonksiyonu

Bir veri alanıyla Variant tipini döndürür.

DimArray Fonksiyonu

Bir Variant dizisi döndürür.

Erase Fonksiyonu

Sabit boyutlu dizilerdeki dizi elemanlarının içeriğini siler ve değişken boyutlu dizilerde kullanılan belleği serbest bırakır.

Option Base İfadesi

Dizilerin varsayılan en alt sınır değerlerini 0 veya 1 olarak tanımlar.

Option Explicit İfadesi

Program kodundaki herbir değişkenin açıkça Dim deyimi ile tanımlanması gerektiğini belirtir.

Public İfadesi

Herhangi bir değişkeni ya da diziyi modül düzeyinde boyutlandırır (yani, alt yordam ya da işlev içinde değil); böylelikle değişken ve dizi tüm kitaplıklarda ve modüllerde geçerli olur.

Global İfadesi

Bir değişkeni ya da diziyi global düzeyde boyutlandırır (yani alt yordam ya da işlev içinde değil), böylelikle değişken ve dizi, mevcut oturum için tüm kitaplıklarda ve birimlerde geçerli olur.

Static İfadesi

Bir değişkeni veya diziyi yordam seviyesinde bir altyordam veya fonksiyon içerisinde tanımlar, böylece değişkenin veya dizinin değerleri altyordam veya fonksiyon sonlandığında korunur. Dim deyimi dönüşümleri de geçerlidir.

TypeName Fonksiyonu; VarType Fonksiyonu

Bir değişken hakkında bilgi içeren bir karakter dizisi (TypeName) veya sayısal değer (VarType) döndürür.

Set İfadesi

Bir değişken veya özellik üzerine nesne başvurusu ayarlar.

FindObject Fonksiyonu

Çalıştırma sırasında nesne ismi ile bir nesnenin dizilim parametresi olarak ele alınmasını sağlar.

FindPropertyObject Fonksiyonu

Nesnelerin, nesne adını kullanarak dizilim parametreleri olarak çalışma zamanında adreslenmesini sağlar.

Seçimsel (Fonksiyonu İfadesinde)

Bir fonksiyona isteğe bağlı geçilen parametreler tanımlamanıza izin verir.

IsMissing Fonksiyonu

Bir fonksiyonun ilave bir parametre ile çağrılıp çağrılmadığını kontrol eder.

HasUnoInterfaces Fonksiyonu

Bir Basic Uno nesnesinin belirli Uno arayüzlerini destekleyip desteklemediğini test eder.

EqualUnoObjects Fonksiyonu

Eğer belirtilen iki Basic Uno nesnesi aynı Uno nesnesini temsil ediyorsa, Doğru döner.

IsUnoStruct Fonksiyonu

Verilen değer bir Una yapısı ise True döndürür.