Exit İfadesi

Do...Loop,For...Next bir fonksiyon ya da altyordamdan çıkar.

Sözdizimi:

Parametreleri gör

Parametreler:

Exit Do

Yalnız herhangi bir Do...Loop ifadesi içinde, döngüden çıkmak için geçerlidir. Program, Döngü ifadesini izleyen ifade ile yürütülmeye devam eder. Eğer Do...Loop ifadeleri birbiri içine gömülü ise kontrol, bir üst düzeydeki döngüye aktarılır.

Exit For

Yalnız herhangi bir For...Next döngüsü içinde, döngüden çıkmak için geçerlidir. Program, Next ifadesini izleyen ilk ifade ile yürütülmeye devam eder. Gömülü ifadelerde kontrol, bir üst düzeydeki döngüye aktarılır.

Exit Fonksiyonu

Function yordamından hemen çıkar. Program çalıştırılmaya Function çağrısından sonraki deyimle devam eder.

Exit Sub

Derhal alt yordamdan çıkar. Program Sub çağrısını izleyen ifade ile yürütülmeye devam eder.

Not Simgesi

Exit deyimi bir yapının sonunu tanımlamaz ve End deyimi ile karıştırılmamalıdır.


Örnek:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Diziyi test verisiyle doldur

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM LinSearch bir TextArray:sList()'te bir TextEntry arar:

REM Girdinin dizin edğerini ya da 0 ( Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sItem bulundu

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function