Function İfadesi

Bir dönüş değerine karar vermek için kullanılabilecek bir alt yordam tanımlar.

Sözdizimi

Parametreyi gör

Parametreler:

Sözdizimi

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

ifade bloğu

[Çıkış İşlevi]

ifade bloğu

End Fonksiyonu

Parametre

Name: Fonksiyon tarafından döndürülen değeri içeren altyordamın ismi.

VarName: Alt sürece geçilen parametre.

Type: Tip bildirme anahtar kelimesi.

Örnek:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Diziyi test verisiyle doldur

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

REM Linsearch TextArray:sList()'de bir TextEntry arar:

REM Dönüş değeri girdinin bir dizini ya da 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sItem bulundu

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function