Diğer Deyimler

Burada diğer kategorilerde bulunmayan ifadeler açıklanmıştır.

Call İfadesi

Programın kontrolünü bir alt yordama, bir fonksiyona veya bir DLL yordamına aktarır.

Choose Fonksiyonu

Bir argüman listesinden seçilen değeri döndürür.

Declare İfadesi

LibreOffice Basic alanından çalıştırmak istediğiniz herhangi bir DLL dosyasında bir altyordam bildirir ve tanımlar.

End İfadesi

Bir altyordamı veya bloğu sonlandırır.

Exit İfadesi

Do...Loop,For...Next bir fonksiyon ya da altyordamdan çıkar.

FreeLibrary Fonksiyonu

Declare ifadesi ile yüklenmiş DLLleri yayınlar. Yayınlanmış DLLler eğer onun fonksiyonlarından birisi çağrıldığından tekrar yüklenir. Ayrıca Declare kısmına bakın

Function İfadesi

Bir dönüş değerine karar vermek için kullanılabilecek bir alt yordam tanımlar.

Rem İfadesi

Bir program satırının yorum olduğunu belirtir.

Stop İfadesi

Basic programının çalışmasını durdurur.

Sub İfadesi

Altyordam tanımlar.

Switch Fonksiyonu

Bağımsız değişkenler listesini, bir değerden sonra ifade içeren, değerlendirir, Switch fonksiyonu bu fonksiyon tarafından geçirilern bir ifade ile ilişkilendirilimiş değer döndürür.

With İfadesi

Bir nesneyi varsayılan nesne olarak atar. Başka bir nesne adı ifade edilmedikçe, tüm özellikler ve metodlar End With deyimine erişilene kadar varsayılan nesneyi işaret eder.