While...Wend İfadesi

Bir program While komutu ile karşılaştığında, durumu kontrol eder. Eğer durum Yanlışsa, program doğrudan Wend komutundan itibaren devam eder. Eğer durum Doğru ise, program Wend bulana kadar çalışır ve Whilekomutuna tekrar döner. Eğer komut hala Doğru ise, döngü tekrar çalıştırılır.

Do...Loop ifadesinin tersine, While...Wend döngüsünü Exit ile iptal edemezsiniz. Hiçbir zaman While...Wend döngüsünden GoTo ile çıkmayın, çünkü bu çalışma zamanı hatasına sebep olur.

Bir Do...Loop döngüsü While...Wend döngüsünden daha esnektir.

Sözdizimi:

While Durum [Statement] Wend

Örnek:

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText ="Bu kısa bir metindir"

  iRun = 1

  While iRun < Len(sText)

    If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Kodlanmış metin"

End Sub