Eqv Operatörü

İki ifadenin mantıksal eşitliğini hesaplar.

Sözdizimi:

Sonuç = İfade1 Eqv İfade2

Parametreler:

Sonuç: Karşılaştırmanın sonucunu içeren sayısal bir değişken.

İfade1, İfade2: Karşılaştırmak istediğiniz herhangi iki ifade.

Mantıksal ifadeler arasında denklik testi yapıldığında, iki ifade de Doğru ya da Yanlış ise denklik testi sonucu Doğrudur.

Bit'e göre karşılaştırmada, Eqv işlemi ile karşılaştırılan iki ifadede aynı sıradaki bitlerin her ikisi de bir ya da her ikisi de sıfır ise sonuç ifadesinde buna karşılık gelen bit 1 olarak ayarlanır. Aksi durumda sonuç ifadesindeki bit 0 olarak ayarlanır.

Örnek:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Eqv B > C REM -1 değerini döndürür

  vOut = B > A Eqv B > C REM 0 değerini döndürür

  vOut = A > B Eqv B > D REM 0 değerini döndürür

  vOut = (B > D Eqv B > A) REM -1 değerini döndürür

  vOut = B Eqv A REM -3 değerini döndürür

End Sub