Err Fonksiyonu

Programın çalışması sırasında ortaya çıkan hatayı tanımlayan hata kodunu döndürür.

Sözdizimi:

Err

Dönen değer:

Tamsayı

Parametreler:

Err fonksiyonu hata-işleme yordamlarında hatanın ve doğru hareketin ne olduğuna karar vermek için kullanılır.

Örnek:

Sub ExampleError

on error goto ErrorHandler REM Hata işleyiciyi ayarla

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Varolmayan bir dosya hataya yol açtı

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Hata " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Satır No : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Bir hata oluştu"

End Sub