Temel Sabitler

Basic programlarında kullanılan sabitler

Mantıksal sabitler

İsim

Tür

Değer

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Örnek:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Matematiksel sabit

İsim

Tür

Değer

Pi

Double

3.14159265358979


Örnek:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Nesne Sabitleri

İsim

Tür

Kullanım

Empty

Variant

Boş değer değişkenin henüz başlatılmadığını gösterir.

Null

null

Değişkenin veri içermediğini gösterir.

Nothing

Object

Önceki bir atamayı kaldırmak için Nothing nesnesini bir değişkene atar.


Örnek:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Ek VBA sabitleri

Aşağıdaki sabitler VBA uygunluk kipi etkinleştirildiğinde kullanılabilir

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


İsimlendirilmiş sabit

Onaltılık (ondalık) değer

Açıklama

vbCr

\x0D (13)

SB - Satırbaşı

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Satırbaşı ve satır besleme

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form besleme

vbLf

\x0A (10)

LF - Satır besleme

vbNewLine

32-bit Windows için \x0D\x0A (13 10)

diğer 64 bit sistemler için \x0A (10)

LF veya CRLF

vbNullString

""

Boş karakter dizisi

vbTab

\x09 (9)

HT - Yatay sekme

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Dikey sekme