Tahih Değerlerinin Çevrilmesi

Aşağıdaki fonksiyonlar tarih değerlerini hesaplanabilir sayılara (veya tersi) dönüştürür.

DateSerial Fonksiyonu

Belirtilen yıl, ay ve gün için bir Tarih değeri döndürür.

DateValue Fonksiyonu

Bir tarih dizisinden bir tarih değeri döndürür. Tarih dizisi tek bir sayısal değer içinde tam bir tarihtir. Ayrıca iki tarih arasındaki farkı belirlemek için de bu seri numarasını kullanabilirsiniz.

Gün Fonksiyonu

DateSerial veya DateValue tarafından üretilmiş seri tarih sayısını temel alan ayın kaçıncı günü olduğu değerini döndürür.

Ay Fonksiyonu

DateSerial veya DateValue fonksiyonu tarafından oluşturulan bir seri tarihten itibaren yılın bir ayını döndürür.

HaftanınGünü Fonksiyonu

DateSerial veya DateValue fonksiyonu tarafından oluşturulan seri tarih numarasının belirlediği güne karşılık gelen sayıyı döndürür.

Yıl Fonksiyonu

DateSerial veya DateValue fonksiyonu tarafından üretilen seri tarih sayısının yılını döndürür.

CDateToIso Fonksiyonu

DateSerial ya da DateValue fonksiyonuyla üretilen seri tarih sayısından ISO biçiminde ayraçlar olmadan (YYYYMMDD) tarih döndürür.

Yıl bölümü en az dört basamaklı olmalıdır, mutlak değer 1000'den küçükse önde gelen sıfırlar verilmelidir, milattan önceki (BCE) yıllar için eksi işareti kullanılabilir ve 9999'dan büyük yıllar için dörtten fazla basamak kullanılabilir. Kullanılabilir değer "-327680101" ile "327671231" arasında olmalıdır.

Not Simgesi

LibreOffice 5.4 sürümünden itibaren 100'den küçük ve 9999'dan büyük yıllar da desteklenmektedir.


CDateFromIso Fonksiyonu

ISO biçiminde tarih içeren karakter dizisinden dahili tarihi döndürür (YYYYMMDD veya YYYY-MM-DD).

Yıl bölümü ya iki basamaklı (sadece YYAAGG biçimi desteklenmekt) ya da en az dört basamaklı olmalıdır. Dört basamaklı olduğunda mutlak değer 1000'den küçükse önde gelen sıfırlar verilmelidir, milattan önceki (BCE) yıllar için eksi işareti kullanılabilir ve 9999'dan büyük yıllar için dörtten fazla basamak kullanılabilir. Kullanılabilir değerler "-327680101" ile "327671231" veya "-32768-01-01" ile "32767-12-31" arasında olmalıdır.

Geçersiz tarih bir hataya neden olur. 0 yılı kabul edilmez, milattan önceki son tarih -0001-12-31 iken onun ertesi günü 0001-01-01'dir. 1582-10-15 öncesi tarihler Proleptik Gregoryen takvimindedir.

Öneri Simgesi

Bir tarih seri numarasını yazdırılabilir bir dizgeye dönüştürürken, örneğin Yazdır veya MsgBox komutu için, yerel ayarın varsayılan takvimi kullanılır ve bu tarihte 1582-10-15 kesinleşme tarihi Julian takvimine geçebilir ve bu da farklı bir tarihe neden olarak beklenenden daha fazla görünür. Bu tarih numarasını, proleptik Gregoryen takvimindeki bir dize gösterimine dönüştürmek için CDateToIso Fonksiyonunu kullanın.


Not Simgesi

YYYY-AA-GG biçimi ayraçlarla LibreOffice 5.3.4 sürümünden itibaren desteklenmektedir. 100'den küçük ve 9999'dan büyük yıllar VBA uyumluluk kipinde değilken LibreOffice 5.4 sürümünden itibaren kabul edilmektedir.


CDateToUnoDate Fonksiyonu

Tarihi bir UNO com.sun.star.util.Date yapısı olarak döndürür.

CDateFromUnoDate Fonksiyonu

Bir UNO com.sun.star.util.Date yapısını bir tarih değerine dönüştürür.

CDateToUnoDateTime Fonksiyonu

Tarihin zaman parçasını bir UNO com.sun.star.util.DateTime yapısı olarak döndürür.

CDateFromUnoDateTime Fonksiyonu

Bir UNO com.sun.star.util.DateTime yapısını bir Date değerine dönüştürür.

DateAdd Fonksiyonu

Verilen tarihe belli mir miktar zaman aralığı ekler ve sonuç tarihi döndürür.

DateDiff Fonksiyonu

Verilen iki tarih değeri arasındaki gün sayısını döndürür.

DatePart Fonksiyonu

DatePart fonksiyonu tarihin belirlenen bir bölümünü döndürür.