MkDir İfadesi

Veri ortamında yeni bir dizin yaratır.

Sözdizimi:

MkDir Text As String

Parametreler:

Metin: Oluşturulacak dizinin adını ve yolunu belirten herhangi bir karakter dizisi ifadesidir. Ayrıca URL yazımını da kullanabilirsiniz.

Yol belirlenmediğinde, dizin mevcut dizin içinde oluşturulur.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

76 Yol bulunamadı

Örnek:

Sub ExampleFileIO

' Dosya organizasyonunun fonksiyonları için örnek

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Kopyalanmış.tmp"

Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Dizin var mı ?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Dizin yarat"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Geçerli dizin"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Yaratılma zamanı"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Dosya uzunlugu"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Dosya öznitelikleri"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Aynı dizini yeniden adlandır

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Bütün özellikleri sil

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Yeni dosya öznitelikleri"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' URL'deki sistem yolunu dönüştürür

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' iki nokta ile DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function