İletişim Öğesi Denetimleri için Programlama Örnekleri

Aşağıdaki örnekler "Dialog1" adında yeni bir iletişim öğesi içindir. İletişim öğesini oluşturmak ve şu kontrolleri eklemek için iletişim ögesi düzenleyici içindeki Araç Kutusu çubuğu üzerindeki araçları kullanın: "CheckBox1" adında bir Onay Kutusu, "Label1" adında bir Etiket Alanı, "CommandButton1" adında bir Düğme, ve "ListBox1" adında bir Liste Kutusu.

Uyarı Simgesi

Bir nesne değişkenine kontrol eklediğinizde büyük harf - küçük harf konusunda tutarlı olun.


İletişim Öğelerinin Yüklenmesi için Genel İşlev

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

İletişim Öğesi Görüntüler

REM değişkenlerin genel tanımları

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Programdaki Kontrollerin Özelliklerini Oku veya Düzenle

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM iletişim öğesi modeli al

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM Label1 metnini göster

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM Label1 kontrolü için yeni metin ayarla

  oLabel1.Text = "Yeni Dosyalar"

  REM CheckBox1 kontrolü için model özelliklerini göster

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM kontrol kipi için CheckBox1'e yeni durum ayarla

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM CommandButton1 kontrolü için model özelliklerini göster

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM CommandButton1 kontrolünün özelliklerini göster

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM iletişim öğesini yürüt

  oDialog1.Execute()

End Sub

Liste Kutusuna yeni bir Girdi ekle

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM ListBox'a yeni giriş ekler

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListeKutusu.additem("Yeni öğe" & iSayim,0)

End Sub

Liste kutusundan bir Girdi kaldır

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM ListBox'tan ilk girişi sil

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub