உரை பொருள் பட்டை

வரை பொருள் கொண்டுள்ள உரைக்கான வடிவூட்டல் கட்டளைகளை கொண்டிருக்கிறது. உரைப் பொருள் பட்டையானது நீங்கள் வரை பொருளினுள் இருமுறை சொடுக்கும்போது தோன்றுகிறது.

எழுத்துருவின் பெயர்

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

படவுரு

Font Name

எழுத்துருவின் அளவு

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

தடிமன்

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

படவுரு

Bold

சாய்வு

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

படவுரு

Italic

அடிக்கோடு

Underlines or removes underlining from the selected text.

படவுரு

Underline

மேலெழுத்து

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

படவுரு

மேலெழுத்து

கீழெழுத்து

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

படவுரு

கீழெழுத்து

இடது

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

படவுரு

Align Left

நடு

Centers the selected paragraph(s) on the page.

படவுரு

வலது

Aligns the selected paragraph(s) to the right page margin.

படவுரு

Align Right

நேர்த்தியாக்கு

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

படவுரு

Justified

ஆசிய மொழி ஆதரவு

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Text running from left to right

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon

Text direction from left to right

Text running from top to bottom

Specifies the vertical direction of the text.

Icon

Text direction from top to bottom

அனைத்தும் தேர்

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

படவுரு

அனைத்தும் தேர்

வரியுரு

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Icon

Character

பத்தி

இங்கு நீங்கள் தற்போது தேரப்பட்டுள்ள பத்திக்கான உள்தள்கள், இடைவெளி, சீரமைப்பு, வரி இடைவெளி ஆகியவற்றை வரையறுக்க முடியும்.

Icon

Paragraph