சட்டகப் பட்டை

ஒரு சட்டகம் தேரப்படும்போது, சட்டகப் பட்டை சட்டக வடிவூட்டலுக்கும் நிலைநிறுத்தலுக்குமான மிக முக்கிய செயலாற்றிகளை வழங்குகிறது.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

மடிப்பை அடை

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.நீங்கள் இந்த அமைவுகளை மடிப்பு கீற்றுப் பக்கத்திலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

படவுரு

மடிப்பை அடை

மடிப்பு

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.இந்தப் படவுரு மடிப்பு கீற்று பக்கத்திலுள்ள மடிப்புப் பக்க தேர்வினைப் பிரதிநிதிக்கிறது.

படவுரு

மடிப்பைத் திற

ஊடாக மடி

Places the object in front of the text.நீங்கள் இந்த அமைவைக் கீற்று பக்க மடிப்பிலும் வரையறுக்க முடியும்.

படவுரு

முழுதும் மடி

இடது சீரமை

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

படவுரு

Left

நடு கிடைமட்டம்

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

படவுரு

Centered

வலது சீரமை

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

படவுரு

Right

மேலே சீரமை

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

படவுரு

Top

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

படவுரு

Centered

கீழே சீரமை

Vertically aligns the bottom edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the bottom edge of the object is aligned to the lower page margin.

படவுரு

Bottom

எல்லைகள்

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

படவுரு

Borders

வரி பாணி

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

படவுரு

Line Style

எல்லை நிறம்

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

படவுரு

Line Color (of the border)

பின்புல நிறம்

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon

Background Color

சட்டகப் பண்புகள்

Inserts a frame that you can use to create a layout of one or more columns of text and objects.

படவுரு

சட்டகப் பண்புகள்

முன்புறம் கொணர்க

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

படவுரு

Bring to Front

பின்புறம் அனுப்பு

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

படவுரு

Send to Back

Change Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

படவுரு

Change Anchor

தொடுப்பு

தேர்ந்த சட்டகத்தை அடுத்த சட்டகத்தோடு இணைக்கிறது. உரை தானாக ஒரு சட்டகத்திலிருந்து இன்னொரு சட்டகத்திற்கு பாய்கிறது.

படவுரு

இணைப்புச் சட்டகம்

சட்டகங்களின் இணைப்பு நீக்கம்

இரு சட்டகங்களின் இணைப்பை முறிக்கிறது.தேர்ந்த சட்டகத்திலிருந்து இலக்கு சட்டகத்திற்கு நீட்டிக்கப்படுகிற இணைப்பை மட்டுமே நீங்கள் முறிக்க முடியும்.

படவுரு

சட்டங்களின் இணைப்பை நீக்கு