முன்னோட்டத்தை அச்சிடு

அச்சு முன்னோட்டப் பட்டை நீங்கள் நடப்பு ஆவணத்தை அச்சு முன்னோட்ட முறையில் பார்க்கும்போது தோன்றுகிறது.

Previous Page

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Previous Page

Next Page

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Next Page

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

இரண்டு பக்கங்களின் முன்னோட்டம்

இரண்டு பக்கங்களை அச்சு முன்னோட்டச் சாளரத்தில் காட்சியளிக்கிறது. சரிசமமற்ற எண்கள் எப்போதும் வலது பக்கத்திலும் சமமான எண்கள் இடது பக்கத்திலும் தோன்றும்.

படவுரு

இரண்டு பக்கங்களின் முன்னோட்டம்

திரையில் காட்சியளிக்கப்பட்ட பக்கங்களின் எண்ணிக்கையை வரையறுக்கிறது. நிரை, நிரல் முன்னோட்டமாகக் காட்சியளிக்கப்படும் பக்கங்களின் எண்ணிக்கையைத் தேர்வதற்கு ஒரு பின்னலைத் திறப்பதற்கான படவுருவுக்கு அடுத்துள்ள அம்பைச் சொடுக்குக.

படவுரு

பன்மடங்கு பக்கங்களின் முன்னோட்டம்

நூல் முன்னோட்டம்

அச்சு முன்னோட்டத்தின் வலது புறத்திலுள்ள முதல் பக்கத்தைக் காட்சியளிக்க தேர்க. தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லையென்றால், முதல் பக்கமானது முன்னோட்டத்தின் இடது புறத்தில் காட்சியளிக்கப்படுகிறது.

நூல் முன்னோட்டப் படவுரு

நூல் முன்னோட்டம்

பெருக்கம்

ஆவணத்தின் நெருக்கமான காட்சியைப் பெறுவதற்காக உருவளவு பெருக்கமடைகிறது.

சிறிதாக்கம்

குறைந்த அளவில் நிறைய ஆவணங்களைப் பார்ப்பதற்குச் சிறிதாக்கம் செய்க.

முன்னோட்டப் பெருக்கம்

அச்சு முன்னோட்டத்தின் உருவளவு மட்டத்தைத் தீர்மானிக்கிறது.

முழுத் திரை

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

படவுரு

Full Screen (in Print Preview)