வரை பொருள் பண்புகள் பட்டை

நீங்கள் வரைபொருள் பண்புகள் பட்டையை ரைட்டரிலும் கல்கிலும் காணலாம். பட்டியில் பார்வை - கருவிப்பட்டைகள் - வரை பொருள் பண்புகள் ஐத் தேர்க. ஒரு வரைபொருள் தேர்வானதும் அதன் கட்டுப்பாடுகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. நடப்பு ஆவணம் உரை ஆவணமா அல்லது விரிதாளா என்பதைப் பொருத்து வேறுபட்ட முன்னிருப்பு படவுருக்களை நீங்கள் காணலாம்.

வரி

Sets the formatting options for the selected line.

படவுரு

வரி

அம்பு பாணி

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

படவுரு

Arrow Style

வரி பாணி

Select the line style that you want to use.

படவுரு

வரியின் பாணி

வரி அகலம்

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

படவுரு

வரியின் அகலம்

வரி நிறம்

Select a color for the line.

படவுரு

வரியின் நிறம்

பரப்பு

Sets the fill properties of the selected drawing object.

படவுரு

Area

பரப்பு பாணி/நிரப்புதல்

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

படவுரு

பரப்பு பாணி / நிரப்பிய

சுழற்று

Rotates the selected object.

படவுரு

Rotate

Change Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

படவுரு

Change Anchor

To Foreground

Moves the selected object in front of text.

படவுரு

To Foreground

To Background

Moves the selected object behind text.

படவுரு

பின்புலத்திற்கு

முன்புறம் கொணர்க

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

படவுரு

Bring to Front

பின்புறம் அனுப்பு

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

படவுரு

Send to Back

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

படவுரு

Alignment