வடிவூட்டல் பட்டை

வடிவூட்டல் பட்டை பல உரை வடிவூட்டல் செயலாற்றிகளைக் கொண்டுள்ளது.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

படவுரு

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

எழுத்துருவின் பெயர்

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

படவுரு

Font Name

எழுத்துருவின் அளவு

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

தடிமன்

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

படவுரு

Bold

சாய்வு

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

படவுரு

Italic

அடிக்கோடு

Underlines or removes underlining from the selected text.

படவுரு

Underline

இடது

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

படவுரு

Align Left

நடு

Centers the selected paragraph(s) on the page.

படவுரு

வலது

Aligns the selected paragraph(s) to the right page margin.

படவுரு

Align Right

நேர்த்தியாக்கு

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

படவுரு

Justified

எண்ணிடல் திற/அடை

தேர்ந்த பத்திகளிலிருந்து எண்ணிடலை சேர்க்கவோ அகற்றவோ செய்கிறது.எண்ணிடல் வடிவூட்டலை வரையறுக்க, வடிவூட்டு - பொட்டுகளும் எண்ணிடலும் ஐத் தேர்க. பொட்டுகளும் எண்ணிடலும் பட்டையைக் காட்சியளிக்க, பார்வை - கருவிப்பட்டைகள் - பொட்டுகளும் எண்ணிடலும் ஐத் தேர்க.

படவுரு

எண்ணிடல் திற/அடை

Bullets On/Off

Assigns bullet points to the selected paragraphs, or removes them from bulleted paragraphs.

படவுரு

Bullets On/Off

Decrease Indent

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

படவுரு

Decrease Indent

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

படவுரு

Increase Indent

எழுத்துரு நிறம்

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

படவுரு

எழுத்துருவின் நிறம்

Highlight Color

Applies the current highlight color to the background of a text selection. If no text is selected, click the Highlight Color icon, select the text that you want to highlight, and then click the Highlight Color icon again. To change the highlight color, click the arrow next to the Highlight Color icon, and then click the color that you want.

படவுரு

Highlight Color

Background Color

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon

Background Color

கூடுதல் படவுருக்கள்

எழுத்துருவைப் பெரிதாக்கு

தேர்ந்த உரையின் எழுத்துரு அளவைப் பெரிதாக்கும்.

எழுத்துருவைச் சிறிதாக்கு

தேர்ந்த உரையின் எழுத்துரு அளவைச் சிறிதாக்கும்.

CTL ஆதரவைச் செயலக்கினால், இரு கூடுதல் படவுருக்கள் தென்படும்.

இடமிருந்து வலம்

இடமிருந்து வலப் படவுரு

உரை இடமிருந்து வலமாக உள்ளிடப்பட்டுள்ளது.

வலமிருந்து இடம்

வலமிருந்து இடப் படவுரு

CTL மொழியில் வடிவூட்டிய உரை வலமிருந்து இடமாக உள்ளிடப்பட்டுள்ளது.