அட்டவணை

ஒரு உரை ஆவணத்தில் ஒரு அட்டவணையை நுழைக்க, தொகுக்க, அழிப்பதற்கான கட்டளைகளைக் காட்டுகிறது.

Insert Table

ஒரு புது அட்டவணையை நுழைக்கும்.

நுழை

நிரல்கள்

நிரல்களை நுழைக்கும்.

நிரைகள்

நிரைகளை நுழைக்கும்.

அழி

அட்டவணை

Deletes the current table.

நிரல்கள்

தேர்ந்த நிரல்களை அழிக்கும்.

நிரைகள்

தேர்ந்த நிரைகளை அழிக்கும்.

தேர்

அட்டவணை

நடப்பு அட்டவணையைத் தேரும்.

நிரல்

நடப்பு நிரலைத் தேரும்.

நிரை

நடப்பு நிரையைத் தேரும்.

கலம்

Selects the current cell.

கலங்களை ஒன்றாக்கு

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

கலங்களைப் பிரி

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

அட்டவணையை ஒன்றாக்கு

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

பிரி அட்டவணை

Splits the current table into two separate tables at the cursor position. You can also access this command by right-clicking in a table cell.

அட்டவணை தானிவடிவூட்டம்

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

தானே பொருத்து

நிரல் அகலம்

ஒரு நிரலின் அகலத்தை நீங்கள் மாற்றுவதற்கான நிரல் அகல உரையாடலைத் திறக்கும்.

உகப்பான நிரல் அகலம்

Automatically adjusts column widths to match the contents of the cells. Changing the width of a column does not affect the width of the other columns in the table. The width of the table cannot exceed the page width.

நிரல்களைச் சமமாகப் பகிர்ந்தளி

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

நிரை உயரம்

நீங்கள் ஒரு நிரையின் உயரத்தை மாற்றுவதற்கான நிரை உயர உரையாடலைத் திறக்கும்.

உகப்பான நிரை உயரம்

Automatically adjusts row heights to match the contents of the cells. This is the default setting for new tables.

நிரைகளைச் சமமாக வினியோகி

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

நிலைமாற்று

உரையிலிருந்து அட்டவணைக்கு

நீங்கள் தேர்ந்த உரையை ஒரு அட்டவணைக்கு நிலைமாற்றுவதற்கான ஒரு உரையாடலைத் திறக்கும்.

அட்டவணையிலுருந்து உரைக்கு

நீங்கள் நடப்பு அட்டவணையை ஒரு உரைக்கு நிலைமாற்றுவதற்கான ஒரு உரையாடலைத் திறக்கும்.

வரிசைபடுத்து

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

சூத்திரம்

ஒரு சூத்திரத்தை உள்ளிடுவதற்கான சூத்திரப் பட்டையைத் திறக்கும்.

எண் வடிவூட்டம்

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

அட்டவணை பண்புகள்

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.