கருவிகள்

எழுத்துக்கூட்டல் கருவிகளையும், உங்கள் ஆவணத்தில் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடிய கலைப்பொருட்களின் ஒரு காட்சியகத்தையும் கொண்டிருப்பதோடு, பட்டிகளை வடிவாக்குவதற்கும் நிரல் விருப்பங்களை அமைப்பதற்குமான கருவிகளையும் கொண்டுள்ளது.

சொல்திருத்து

Checks spelling manually.

மொழி

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

சொல் எண்ணிக்கை

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Chapter Numbering

Specifies the number format and the hierarchy for chapter numbering in the current document.

வரி எண்ணிடல்

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Numbering tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

அடிக்குறிப்புகள்

Specifies the display settings for footnotes and endnotes.

Bibliography Database

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Mail Merge Wizard

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send e-mail messages to many recipients.

வரிசைபடுத்து

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

கணக்கிடு

Calculates the selected formula and copies the result to the clipboard.

புதுப்பி

Updates items in the current document that have dynamic contents, so as fields and indexes.

Media Player

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

பெருமங்கள்

Lets you record or organize and edit macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

XML வடிகட்டி அமைவுகள்

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

தானிதிருத்தத் தேர்வுகள்

Sets the options for automatically replacing text as you type.

தானிஉரை

தானிஉரையை உருவாக்க, தொகுக்க மற்றும் நுழைக்கிறது. நீங்கள் வடிவூட்டப்பட்ட உரை, வரைவியல்களுடனான உரை, அட்டவணைகள், புலங்கள் ஆகியவற்றை தானிஉரையாகச் சேமிக்கலாம். தானிஉரையை விரைந்து நுழைக்க, உங்கள் ஆவணத்தில் தானிஉரைக்கான குறுக்குவழியைத் தட்டச்சிடுவதோடு, பிறகு F3 ஐ அழுத்துக.

தனிப்பயனாக்கு

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

தேர்வுகள்

இந்தக் கட்டளை தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நிரல் வடிவாக்கத்திற்கான ஓர் உரையாடலைத் திறக்கிறது.