வடிவூட்டு

உங்கள் ஆவணத்தின் தளக்கோலத்தையும் உள்ளடக்கங்களையும் வடிவூட்டுவதற்கான கட்டளைகளைக் கொண்டுள்ளது.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

வரியுரு

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

பத்தி

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

பொட்டும் எண்ணிடலும்

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

பக்கம்

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

உருபை மாற்று

Changes the case of characters in the selection. If the cursor is within a word and no text is selected, then the word is the selection.

Asian Phonetic Guide

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

நிரல்

Specifies the number of columns and the column layout for a page style, frame, or section.

பிரிவுகள்

உங்கள் ஆவணத்தில் வரையறுத்த பிரிவுகளின் பண்புகளை மாற்றுகிறது. ஒரு பிரிவை நுழைக்க, உரையைத் தேர்க அல்லது உங்கள் ஆவணத்தில் சொடுக்குவதோடு பிறகு நுழை - பிரிவு ஐத் தேர்ந்தெடுக.

தானித்திருத்தம்

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

நங்கூரம்

Sets the anchoring options for the selected object.

மடி

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

சீரமைத்தல் (பொருள்கள்)

Aligns selected objects with respect to one another.

சீரமைத்தல்(உரைப் பொருள்கள்)

Set the alignment options for the current selection.

அடுக்கு

Changes the stacking order of the selected object(s).

புரட்டு

Flips the selected object horizontally, or vertically.

குழுவாக்கு

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

Object

Opens a submenu to edit the properties of the selected object.

சட்டகம்

Inserts a frame that you can use to create a layout of one or more columns of text and objects.

பிம்பம்

தேர்ந்த பிம்பத்தின் அளவு, இடம் மற்றும் பிற பண்புகளை வடிவூட்டுகிறது.