பார்வை

ஆவணம் திரையில் காட்டப்படுவதை கட்டுப்படுத்தும் கட்டளைகளை இந்தப் பட்டி கொண்டிருக்கிறது.

இயல்பான

நீங்கள் ஆவணத்தை அச்சிட்டால் எப்படி இருக்குமோ அவ்வாறு காட்சியளிக்கிறது.

வலை

வலை உலாவியில் பார்வையிடப்படுவதைபோல ஆவணம் காட்சியளிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் HTML ஆவணங்களை உருவாக்கும்போது இது பயனாகிறது.

HTML Source

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

கருவிப்பட்டைகள்

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

நிலைப்பட்டை

Shows or hides the Status Bar at the bottom edge of the window.

அளவுகோல்கள்

கிடைமட்ட, செங்குத்து அளவுகோல்களைக் காட்டுவதற்கும் மறைப்பதற்குமான துணைப்பட்டியைக் கொண்டுள்ளது.

உருள்பட்டைகள்

சாளரத்தினுள் பொருந்தாத ஆவணத்தின் பார்வைக்குரிய பரப்பை மாற்ற பயன்படுகின்ற கிடைமட்டம், செங்குத்து உருள்பட்டைகளைக் காட்டு அல்லது மறை.

உரை எல்லைகள்

ஒரு பக்கத்தின் அச்சிடப்படக்கூடிய பரப்பின் எல்லைகளை காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது. எல்லை வரிகள் அச்சிடப்படுவதில்லை.

அட்டவணை எல்லைகள்

தொகுப்பு எல்லைகளைக் கொண்டிருக்காத அட்டவணை கலங்களின் எல்லைகளைக் காட்டவோ மறைக்கவோ செய்கிறது.

பிம்பங்களும் விளக்கப்படங்களும்

ஒரு ஆவணத்தின் இடையேயுள்ள பிம்பங்களும் விளக்கப்படங்களும் போல வரைவியல் பொருள்களைக் காட்டு அல்லது மறை.

கருத்துரைகள்

ஆவணத்தின் கருத்துரைகளைக் காட்டவோ மறைக்கவோ செய்வதோடு அவற்றிற்குப் பதிலளிக்கவும்.

வடிவூட்டு குறிகள்

உங்கள் ஆவணத்தில் மறைந்துள்ள பத்தி குறிகள், வரி முறிப்புகள், கீற்று நிறுத்தங்கள், வெளிகள் போன்ற வடிவூட்டல் குறியீடுகளைக் காட்டுகிறது.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

வெள்ளை வெளியை மறை

மறைந்துள்ள பக்கங்களின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் காணப்படும் வெள்ளை வெளியுடன் ஆவணங்களைப் பார்வையிடுக.

Track Changes

Shows or hides recorded changes.

புல நிழலாக்கங்கள்

உங்கள் ஆவணத்திலுள்ள நிழலாக்கங்களான முறிப்பில்லா வெளிகள், மென்மையான நடுக்கோடிடல்கள், அகவரிசைகள், அடிக்குறிப்புகள் போன்றவற்றைக் காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது.

புலப் பெயர்கள்

காட்டும் புலங்களை புலப் பெயர்களாக அல்லது புல மதிப்புகளாக வழிமாற்றுகிறது. செயல்படுத்தியபோது புலப் பெயர்கள் காட்சியளிக்கப்படுகின்றன, முடக்கப்படும்போது புல மதிப்புகள் காட்சியளிக்கப்படுகின்றன. சில புல உள்ளடக்கங்கள் காட்சியளிக்கபட முடியாதவை.

மறந்துள்ள பத்திகள்

மறைந்துள்ள பத்திகளை காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது.இத்தேர்வானது மறைந்துள்ள பத்திகளின் திரைக் காட்சியை மட்டுமே பாதிப்பதோடு மறைந்துள்ள பத்திகளை அச்சிடுதலை அல்ல.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

மாலுமி

மாலுமி சாளரத்தை காட்டுகிறது அல்லது மறைக்கிறது, இங்கு நீங்கள் விரைந்து உங்கள் ஆவணத்தின் மற்ற பாகங்களுக்குக் குதிக்கலாம். மாலுமியானது பக்கப்பட்டையின் தளமாக கிடைக்கிறது. நடப்பு ஆவணத்திலிருந்தோ மற்ற திறந்த ஆவணங்களிலிருந்து தனிமங்களை நுழைப்பதற்கும் முதன்மை ஆவணங்களை ஒழுங்கமைப்பதற்கும் நீங்கள் மாலுமியைப் பயன்படுத்தலாம்.மாலுமியில் ஒரு உருப்படியைத் தொகுக்க, உருப்படியை வலம் சொடுக்குவதோடு, பிறகு சூழல்பட்டியிலிருந்து ஒரு கட்டளையைத் தேர்ந்தெடுக. நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் பணிமனையின் விளிம்பிலுள்ள மாலுமியை பொருத்தலாம்.

தரவு மூலங்கள்

Lists the databases that are registered in LibreOffice and lets you manage the contents of the databases.

முழுத் திரை

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

உருவளவு

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.