கோப்பு

இக்கட்டளைகள் நடப்பு ஆவணத்திற்கும், ஒரு புது ஆவணத்தைத் திறப்பதற்கும், செயலியை மூடுவதற்கும் பொருந்தும்.

புதிய

ஒரு புதிய LibreOffice ஆவணத்தை உருவாக்கும்.

திற

உள்ளமை அல்லது தொலைகோப்பைத் திறக்கிறது அல்லது ஒன்றை இறக்குமதி செய்கிறது.

தொலையைத் திற

தொலை கோப்பு சேவையிலுள்ள ஓர் ஆவணத்தைத் திறக்கிறது.

Recent Documents

Lists the most recently opened files. To open a file in the list, click its name.

மூடு

நிரலியிலிருந்து வெளியேறாமலேயே நடப்பு ஆவணத்தை மூடுகிறது.

வழிகாட்டிகள்

வணிகம் உருவாக்குவதல், தனிப்பட்ட கடிதங்கள், தொலைநகல்கள், நிகழ்ச்சிநிரல்கள், வழங்கல்கள் மற்றும் பலவற்றின் மூலம் உங்களை வழிகாட்டுகிறது.

வார்ப்புருக்கள்

உங்களின் வார்ப்புருகக்ளை ஒழுங்கமை மற்றும் தொகுக்கவும், அதேபோல நடப்புக் கோப்பை ஒரு வார்ப்புருவாகச் சேமிக்கவும்.

மீண்டும் ஏற்று

Replaces the current document with the last saved version.

பதிப்புகள்

அதே கோப்பிலுள்ள நடப்பு ஆவணத்தின் பன்மடங்கு பதிப்புகளைச் சேமிக்கவும் ஒழுங்கமைக்கவும் செய்கிறது.

சேமி

நடப்பு ஆவணத்தைச் சேமிக்கிறது.

தொலையைச் சேமி...

தொலைக் கோப்பு சேவையகங்களிலுள்ள ஆவணங்களைச் சேமிக்கிறது.

இவ்வாறு சேமி

நடப்பு ஆவணத்தை வேறு இடத்தில், வேறு கோப்பு பெயரில் அல்லது வேறு கோப்பு வகையில் சேமிக்கிறது.

அனைத்தையும் சேமி

அனைத்து மாற்றியமைத்த LibreOffice ஆவணங்களைச் சேமிக்கிறது.

நகலைச் சேமி

அசல் ஆவணத்தின் நகலை மற்றோரு பெயரில் அல்லடு இடத்தில் சேமி.

ஏற்றுமதி

நீங்கள் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வேறு பெயருடனும் வடிவூட்டலுடனும் நடப்பு ஆவணத்தைச் சேமிக்கிறது.

ஆகச் சேமி...

PDF அல்லது EPUB வடிவூட்டுகளில் ஆவணங்களை ஏற்றுமதி செய்

அனுப்பு

வெவ்வேறு செயலிகளுக்கு நடப்பு ஆவணத்தின் நகலை அனுப்புகிறது.

Preview in Web Browser

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

அச்சு முன்னோட்டம்

அச்சிட்ட பக்கத்தின் ஒரு முன்னோட்டத்தைக் காட்டும் அல்லது மூடும்.

அச்சிடு

நடப்பு ஆவணம், தெரிவு அல்லது நீங்கள் குறிப்பிட்ட பக்கங்களை அச்சிடுக. நடப்பு ஆவணத்திற்கான அச்சிடும் தேர்வுகளை நீங்கள் அமைக்கலாம்அச்சிடும் தேர்வுகள் அச்சுப்பொறிக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் கட்டத்த்திற்கேற்ப பலவகைப்படலாம்.

அச்சுப்பொறி அமைவுகள்

நடப்பு ஆவணத்திற்கான முன்னிருப்பு அச்சுப்பொறியைத் தேர்க.

ஆவணப் பண்புகள்

நடப்புக் கோப்புக்கான பண்புகளைக் காட்சியளிக்கிறது, சொல்லின் எண்ணிக்கை , கோப்பு உருவாக்கப்பட்ட தேதி போன்ற புள்ளியியல் உட்ப.

Digital Signatures

Adds and removes digital signatures to and from your document. You can also use the dialog to view certificates.

வெளியேறு

அனைத்து LibreOffice நிரல்களையும் மூடுவதோடு நீங்கள் செய்த மாற்றங்களை நீங்கள் சேமிக்க தூண்டுகிறது.இந்தக் கட்டளை macOS கட்டகங்களில் இல்லை.