வார்ப்புருக்களும் பாணிகளும்

A template is a document that contains specific formatting styles, graphics, tables, objects, and other information. A template is used as the basis for creating other documents. For example, you can define paragraph and character styles in a document, save the document as a template, and then use the template to create a new document with the same styles.

நீங்கள் குறிப்பிடும் வரை, அந்தப் பட்சத்தில் ஒவ்வொரு புது LibreOffice உரை ஆவணமும் முன்னிருப்பு வார்ப்புருவின் அடிப்படையிலானதே.

வணிகக் கடிதங்கள் போன்ற வெவ்வேறு வகைகள் அல்லது உரை ஆவணங்களை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்துகிற முன்வரையறுத்த வார்ப்புருக்கள்ஐ LibreOffice கொண்டுள்ளது.

மற்றொரு ஆவணம் அல்லது வார்ப்புருவிலிருந்து பாணிகளைப் பயன்படுத்தி

Creating a Page Style Based on the Current Page

Applying Styles in Fill Format Mode

Creating New Styles From Selections

Changing the Default Template